ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 19/3/2024 2:57:30 (18 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (27/11/2023 7:14:42)
 • (24/2/2023 7:46:43)
 • (7/2/2023 6:59:31)
 • (23/1/2023 3:48:50)
 • (23/1/2023 3:47:36)
 • (28/12/2022 2:46:06)
 • (31/1/2022 7:48:03)
 • (7/1/2022 7:40:00)
 • (5/1/2022 6:52:04)
เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 4/12/2023 9:20:00 (56 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (25/9/2017 9:40:00)
 • (10/6/2015 4:35:56)
 • (10/6/2015 4:34:29)
 • (15/1/2015 3:53:55)
 • (15/1/2015 3:52:30)
 • (20/11/2014 2:38:54)
 • (10/11/2014 3:27:10)
 • (9/10/2014 3:32:36)
 • (2/10/2014 1:47:10)
เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 4/9/2023 8:10:00 (71 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (28/1/2015 7:05:46)
 • (31/3/2014 4:00:00)
 • (30/9/2013 9:10:33)
 • (25/9/2013 3:15:46)
 • (24/7/2012 8:25:02)
 • (24/7/2012 8:23:41)
 • (10/4/2012 8:17:54)
 • (17/11/2011 3:46:26)
 • (3/10/2011 6:38:18)
เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/10/2022 3:03:57 (212 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (3/3/2021 8:30:00)
 • (8/2/2021 4:46:04)
 • (8/2/2021 4:44:25)
 • (8/2/2021 4:28:57)
 • (8/2/2021 4:16:53)
 • (8/2/2021 4:06:01)
 • (8/2/2021 3:53:20)
 • (29/9/2017 6:54:32)
 • (29/9/2017 6:47:44)
เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย jariporn เมื่อ 15/2/2021 7:30:00 (474 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (15/2/2021 7:30:00)
 • (15/2/2021 7:22:33)
 • (15/2/2021 7:20:00)
 • (10/2/2021 9:20:00)
 • (10/2/2021 4:30:00)
 • (10/2/2021 4:20:00)
 • (24/12/2015 3:30:00)
 • (21/5/2015 3:04:37)
 • (21/11/2014 4:05:42)
เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 5/2/2021 4:18:30 (422 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (5/2/2021 4:15:17)
 • (26/9/2017 4:33:11)
 • (21/4/2016 2:13:27)
 • (1/2/2016 9:30:09)
 • (1/2/2016 9:29:12)
 • (1/2/2016 9:25:45)
 • (1/2/2016 9:21:14)
 • (11/11/2015 4:29:21)
 • (5/10/2015 1:55:45)
เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/2/2015 3:43:16 (1097 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (12/1/2012 7:08:37)
 • (11/1/2011 2:58:29)
 • (9/8/2010 8:08:37)
เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 6/1/2012 6:01:17 (3694 ครั้งที่อ่าน)

ในหน้าหมายเหตุ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสียใหม่ และโดยที่มาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 บัญญัติว่า การกำหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

อ่านต่อ... | 657 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (20/10/2009 4:10:00)
 • (14/1/2009 2:10:00)
 • (4/3/2008 3:00:00)
 • (4/3/2008 2:51:43)
 • (4/3/2008 2:50:00)
 • (4/3/2008 2:49:04)
 • (4/3/2008 2:45:46)
เรื่องอื่นๆใน

มี 11 คนกำลังใช้งาน (มี 7 คนกำลังใช้งาน )

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 11

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 E-mail: sut@sut.ac.th
iptviptvgermany iptvTurk iptv

Page Load Statistics: 0.436 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource