Register now on mysite.com!    Login  
HOME NEWS LINKS FORUM DOWNLOAD CONTACT


:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 13/9/2017 3:42:06 (5 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (30/8/2017 3:31:19)
 • (27/7/2017 9:18:50)
 • (19/7/2017 7:43:44)
 • (19/7/2017 7:42:32)
 • (11/5/2017 2:59:41)
 • (8/5/2017 5:21:19)
 • (12/4/2017 7:50:06)
 • (27/1/2017 4:12:58)
 • (27/1/2017 4:10:14)
เรื่องอื่นๆใน

:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 7:46:44 (58 ครั้งที่อ่าน)

1.รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร ปฏิบัติงานด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 2.รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ปฏิบัติงานด้านดัชนีความเป็นเลิศ 3.ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพย์สิน 4.อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา

อ่านต่อ... | 400 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (1/8/2017 7:44:37)
 • (1/8/2017 7:43:34)
 • (1/8/2017 7:42:45)
 • (1/8/2017 7:42:00)
 • (1/8/2017 7:40:56)
 • (1/8/2017 7:40:07)
 • (1/8/2017 7:39:28)
 • (1/8/2017 7:38:30)
 • (1/8/2017 7:37:41)
เรื่องอื่นๆใน

:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 21/4/2016 2:13:27 (140 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (1/2/2016 9:30:09)
 • (1/2/2016 9:29:12)
 • (1/2/2016 9:25:45)
 • (1/2/2016 9:21:14)
 • (11/11/2015 4:29:21)
 • (5/10/2015 1:55:45)
 • (4/9/2015 4:00:21)
 • (4/9/2015 3:55:51)
 • (11/8/2015 3:20:22)
เรื่องอื่นๆใน

:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 24/12/2015 3:30:00 (197 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (21/5/2015 3:04:37)
 • (21/11/2014 4:05:42)
 • (29/10/2013 2:28:35)
 • (11/7/2013 9:25:05)
 • (11/7/2013 3:31:21)
 • (3/7/2013 2:35:30)
 • (6/6/2013 6:00:59)
 • (19/3/2013 7:27:16)
 • (22/5/2012 2:48:08)
เรื่องอื่นๆใน

:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 10/6/2015 4:35:56 (297 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (10/6/2015 4:34:29)
 • (15/1/2015 3:53:55)
 • (15/1/2015 3:52:30)
 • (20/11/2014 2:38:54)
 • (10/11/2014 3:27:10)
 • (9/10/2014 3:32:36)
 • (2/10/2014 1:47:10)
 • (4/8/2014 6:23:37)
 • (31/3/2014 4:10:00)
เรื่องอื่นๆใน

:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/2/2015 3:43:16 (223 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (12/1/2012 7:08:37)
 • (11/1/2011 2:58:29)
 • (9/8/2010 8:08:37)
เรื่องอื่นๆใน

:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 28/1/2015 7:05:46 (345 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (31/3/2014 4:00:00)
 • (30/9/2013 9:10:33)
 • (25/9/2013 3:15:46)
 • (24/7/2012 8:25:02)
 • (24/7/2012 8:23:41)
 • (10/4/2012 8:17:54)
 • (17/11/2011 3:46:26)
 • (3/10/2011 6:38:18)
 • (31/8/2011 6:54:26)
เรื่องอื่นๆใน

:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 6/1/2012 6:01:17 (1962 ครั้งที่อ่าน)

ในหน้าหมายเหตุ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสียใหม่ และโดยที่มาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 บัญญัติว่า การกำหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

อ่านต่อ... | 657 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (20/10/2009 4:10:00)
 • (14/1/2009 2:10:00)
 • (4/3/2008 3:00:00)
 • (4/3/2008 2:51:43)
 • (4/3/2008 2:50:00)
 • (4/3/2008 2:49:04)
 • (4/3/2008 2:45:46)
เรื่องอื่นๆใน
มี 7 คนกำลังใช้งาน (มี 3 คนกำลังใช้งาน )

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 7

มีต่อ...License Information | Privacy Policy | Faq | Contact


{AUTHOR_TAG} | {THEMESBASE_TAG}  |  powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070  |  Design by 7dana.com