ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 12/12/2017 11:01:41 (15 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 29/9/2017 13:54:32 (120 ครั้งที่อ่าน)

1.รศ.ดร.กองพัน อารีรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
2.รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ
3.ผศ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา
4.ผศ.ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
5.ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม
6.ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาบุคลากร
7.ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน
8.รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
9.อ.ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
10.ผศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย

อ่านต่อ... | 887 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (29/9/2017 13:47:44)
 • (29/9/2017 13:46:07)
 • (29/9/2017 13:40:00)
 • (1/8/2017 14:46:44)
 • (1/8/2017 14:44:37)
 • (1/8/2017 14:43:34)
 • (1/8/2017 14:42:45)
 • (1/8/2017 14:42:00)
 • (1/8/2017 14:40:56)
เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 26/9/2017 11:33:11 (39 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (21/4/2016 9:13:27)
 • (1/2/2016 16:30:09)
 • (1/2/2016 16:29:12)
 • (1/2/2016 16:25:45)
 • (1/2/2016 16:21:14)
 • (11/11/2015 11:29:21)
 • (5/10/2015 8:55:45)
 • (4/9/2015 11:00:21)
 • (4/9/2015 10:55:51)
เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 25/9/2017 16:40:00 (92 ครั้งที่อ่าน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป//สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2560

อ่านต่อ... | 236 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (10/6/2015 11:35:56)
 • (10/6/2015 11:34:29)
 • (15/1/2015 10:53:55)
 • (15/1/2015 10:52:30)
 • (20/11/2014 9:38:54)
 • (10/11/2014 10:27:10)
 • (9/10/2014 10:32:36)
 • (2/10/2014 8:47:10)
 • (4/8/2014 13:23:37)
เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 24/12/2015 10:30:00 (258 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (21/5/2015 10:04:37)
 • (21/11/2014 11:05:42)
 • (29/10/2013 9:28:35)
 • (11/7/2013 16:25:05)
 • (11/7/2013 10:31:21)
 • (3/7/2013 9:35:30)
 • (6/6/2013 13:00:59)
 • (19/3/2013 14:27:16)
 • (22/5/2012 9:48:08)
เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/2/2015 10:43:16 (271 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (12/1/2012 14:08:37)
 • (11/1/2011 9:58:29)
 • (9/8/2010 15:08:37)
เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 28/1/2015 14:05:46 (385 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (31/3/2014 11:00:00)
 • (30/9/2013 16:10:33)
 • (25/9/2013 10:15:46)
 • (24/7/2012 15:25:02)
 • (24/7/2012 15:23:41)
 • (10/4/2012 15:17:54)
 • (17/11/2011 10:46:26)
 • (3/10/2011 13:38:18)
 • (31/8/2011 13:54:26)
เรื่องอื่นๆใน

ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 6/1/2012 13:01:17 (2020 ครั้งที่อ่าน)

ในหน้าหมายเหตุ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสียใหม่ และโดยที่มาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 บัญญัติว่า การกำหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

อ่านต่อ... | 657 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?

 • (20/10/2009 11:10:00)
 • (14/1/2009 9:10:00)
 • (4/3/2008 10:00:00)
 • (4/3/2008 9:51:43)
 • (4/3/2008 9:50:00)
 • (4/3/2008 9:49:04)
 • (4/3/2008 9:45:46)
เรื่องอื่นๆใน

มี 12 คนกำลังใช้งาน (มี 6 คนกำลังใช้งาน )

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 12

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Page Load Statistics: 0.454 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource