SUT SUSTAINABILITY | SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ขบวนการรีไซเคิลน้ำ

 August 1, 2018  greenมหาวิทยาลัยมีระบบท่อรวบรวมน้ำเสียจากอาคารที่พักอาศัย อาคารที่ทำการ เพื่อเข้ารวบรวมเข้าสู่ระบบรีไซเคิลน้ำเสีย โดยน้ำเสียจะไหลด้วยระบบแรงโน้มถ่วงไปยังระบบรีไซเคิลน้ำเสียซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในตำแหน่งต่ำสุดของมหาวิทยาลัย จากการดำเนินงานสามารถส่งจ่ายน้ำรีไซเคิลที่มีคุณภาพได้ จำนวน 393,442 ลบ.ม./ปี คิดเป็นร้อยละ 31 (393,442 /1,256,080) ของปริมาณการใช้น้ำประปา โดยส่งจ่ายน้ำรีไซเคิลใช้ในระบบสุขภัณฑ์ จำนวน 73 อาคาร คิดเป็น ร้อยละ 60 ของอาคารทั้งหมด ส่งจ่ายน้ำรีไซเคิลไปใช้ในระบบสปริงเกอร์ จำนวน 9 อาคาร และส่งจ่ายน้ำรีไซเคิลไปใช้รดนำต้นไม้สำหรับก๊อกสนาม จำนวน 15 อาคาร

ระบบกรองน้ำบาดาล

 August 1, 2018  greenมหาวิทยาลัยได้พยายามสำรวจน้ำใต้ดินภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อทดแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำผิวดิน โดยสามารถขุดบ่อบาดาลและนำน้ำขึ้นมาใช้ได้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ขุดบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ และมีระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 1,200 ลบ.ม./วัน สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้ได้ จำนวน 2,171 ลบ.ม./ปี ซึ่งน้ำบาดาลนี้ได้ผ่านระบบกรองเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้