SUT SUSTAINABILITY | SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

 November 24, 2020  greenการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำทดแทนของเดิมส่งแสริมให้มีการใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำโดยการเปลี่ยนทดแทนของเดิม โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ทำการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนการใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำรวมทั้งมหาวิทยาลัยจำนวน 6,129 ชุด คิดเป็นร้อยละ 77 ของสุขภัณฑ์ทั้งหมด และมีการใช้สุขภัณฑ์แบบดั้งเดิมจำนวน 1,850 ชุด คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนสุขภัณฑ์ทั้งหมด
จากการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์น้ำ การรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยลดการใช้น้ำประปาลงร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา และมีการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 19.21 เมื่อเทียบการใช้น้ำทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปิดทำการเป็นชั่วคราวจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ในเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีจำนวนนักศึกษาอยู่อาศัยจำนวนน้อย รวมถึงมาตรการการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ของบุคลากร จึงส่งผลทำให้ปริมาณการใช้น้ำ รีไซเคิลลดลงจากปีที่ผ่านมา
จากผลการประเมินดัชนีตัวชี้วัดผลงาน พบว่า ร้อยละของการใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 76.81 ของจำนวนสุขภัณฑ์ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา