SUT SUSTAINABILITY | SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

การใช้น้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ

 November 24, 2020  greenระบบผลิตน้ำประปามีความสามารถในการผลิตน้ำได้สูงสุดที่ 13,200 ลบ.ม./วัน ซึ่งกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ประกอบด้วย การกำจัดกลิ่น การเติมสารเคมี (โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ และโพลีเมอร์) การสร้างตะกอนและรวมตกตะกอน การกรองโดยผ่านชั้นทรายกรอง การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน การกักเก็บ และกระบวนการส่งจ่ายน้ำประปา เพื่อให้ได้น้ำประปาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมารตฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
การส่งจ่ายน้ำประปาในปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 1,186,376 ลบ.ม. ซึ่งมีปริมาณการส่งจ่ายลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.6 และจากผลการประเมินดัชนีตัวชี้วัดผลงาน พบว่า สัดส่วนการใช้น้ำประปา คิดเป็นร้อยละ 79 ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดของมหาวิทยาลัย