SUT SUSTAINABILITY | SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก SUT Zero Waste 2020

 November 17, 2020  greenวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รวมพลังรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นสีเขียว สร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่โดยรอบ Learning Park กลุ่มอาคารที่พัฒนาขึ้นเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แห่งใหม่ สำหรับนักศึกษา มทส.
ที่มา

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sutnews&set=a.3301206823225354