SUT SUSTAINABILITY | SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

โครงการจุดบริการน้ำดื่มฟรี

 November 24, 2020  greenมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีให้กับนักศึกษาและบุคลากร ภายในอาคารและ โรงอาหารต่าง ๆ จำนวน 82 จุด เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้แก้วน้ำส่วนตัว และลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกบรรจุขวด