SUT SUSTAINABILITY | SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

โรงไฟฟ้าพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น

 August 1, 2018  greenโรงไฟฟ้าพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ชนิด Fixed-bed Downdraft Gasification และใช้แหล่งความร้อนเสริมจากระบบพลาสมาโดยใช้เชื้อเพลิงขยะ (เหลือทิ้ง) โดยมีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนคือ
1)ระบบลำลียงเชื้อเพลิงขยะ
2) ระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
3) ระบบทำความสะอาดแก๊ส 4
) ระบบบำบัดน้ำเสีย
5) ระบบควบคุมการทำงาน และเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น สามารถควบคุมอุณหภูมิในเตาให้สูงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกาจัดของเสียได้ดี โดยอาศัยเทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค ซึ่งอาศัยหลักการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนกับแก๊ส เช่น O2 N2 Air โดยเมื่อแก๊สได้รับพลังงานและร้อนขึ้น จึงส่งผลให้โมเลกุลขอแก๊สบางส่วนแตกตัว เกิดเป็นพลังงานที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่า 2000 องศาเซลเซียส ในสถานะพลาสมา ซึ่งอุณหภูมินี้ เพียงพอสาหรับใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย รวมไปถึงขยะติดเชื้อซึ่งมีองค์ประกอบหลายหลาย และมีความแปรปรวนของคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีสูง และเมื่อนามาใช้ร่วมกับระบบการเผาไหม้แบบแก๊สซิฟิเคชั่นซึ่งป้อนอากาศเข้าไปเพียงร้อยละ 30 ของความต้องการในปฎิกิริยาสันดาป ทำให้ได้ผลผลิตออกมาเป็นก๊าซสังเคราะห์ที่มีคุณภาพดีสามารถนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในและถูกนาไปใช้เป็นพลังงานให้กับการเคลื่อนที่ของขดลวดตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กจนเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงโรงไฟฟ้าพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่นนี้มีขนาด 1 MW