SUT SUSTAINABILITY | SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

 August 1, 2018  greenมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประกวดโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy) ภายใต้ชื่อ สุรภิวัฒน์มัชฌิมาธานี ได้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 ให้เป็น 1 ใน 16 โครงการ จากทั้งหมด 36 โครงการ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสถาบันอาคารเขียวไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และภาคเอกชน มีการออกแบบและพัฒนาเมืองในลักษณะของชุมชนเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะในมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีรูปแบบการพัฒนาเมืองให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าสีเขียว มีการบูรณาการวางผังเมืองบนโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยมีเกณฑ์ประเมิน 7 หมวด คือ
1) พลังงานอัจฉริยะ (Smart energy)
2) การสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility)
3) ชุมชนอัจฉริยะ (Smart community)
4) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment)
5) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy)
6) อาคารอัจฉริยะ (Smart building)
7) การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart governance)
8) นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart innovation)