Home ภารกิจ

 

 • งานพิมพ์เอกสาร และงานถ่ายเอกสาร
 • รับ - ส่งหนังสือ
 • งานวัสดุ - ครุภัณฑ์
 • การจัดทำงบประมาณประจำปี
 • การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ
 • การประชุมสภาวิชาการ
 • การประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 • งานหลักสูตร
    - ประสานกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
       (สป.อว.) และสำนักวิชา ในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร
    - จัดส่งหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้ สป.อว. รับทราบ
    - แจ้งผลการรับทราบหลักสูตรจาก สป.อว. ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยรับทราบ
    - แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้สำนักวิชา
      และผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยทราบ
    - ฯลฯ
 • งานระดับปริญญาตรี
    - ดูแลการจัดทำคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
    - ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี
    - ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำประกาศการให้รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีผลการเรียน
      เป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร และจัดมอบเกียรติบัตรและรางวัลในพิธีไหว้ครู
    - กลั่นกรองการขออนุมัตินำนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี
 • งานระดับบัณฑิตศึกษา
    - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
    - กลั่นกรองการขออนุมัติค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบัน และโครงการอื่น ๆ
    - ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
    - กลั่นกรองการขออนุมัตินำนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
 • งานสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) สถาบันสมทบ
    - ประสานงานกับสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบของ มทส. ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
      ที่จัดการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตร เกณฑ์การให้ระดับคะแนนตัวอักษร ผลการดำเนินงานของ สบพ.
      การขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ฯลฯ
 • งานสนับสนุนวิชาการอื่น ๆ
    - กลั่นกรองการขออนุมัติไปเสนอผลงานต่างประเทศของคณาจารย์
    - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 • การดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • การดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • การดำเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • การดำเนินงานฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทางวิชาการ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 • ประสานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • ทบทวน/ ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
 • จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน
  และปัญหา-อุปสรรคในการทำ QA
 • รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
 • จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
 • บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ผ่านระบบ SAR Online ของมหาวิทยาลัย
 • จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน
 • บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  ผ่านระบบฐานข้อมูล QA ของ สป.อว. (CHE QA Online System)
 • จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พร้อมนำเสนอ SAR ต่อ
  - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
  - สภาวิชาการ
  - สภามหาวิทยาลัย
  - เผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดย สำนักงานรับรองมาตรฐาน
  และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) (อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี)
 • จัดทำเอกสารบทสรุปผู้บริหารรายงานการประเมินตนเอง ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่
  ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก
 • จัดเวทีสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอ
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กรอบระยะเวลาการแก้ไข สรุปประเด็น ปัญหา อุปสรรค
  และแนวทางแก้ไขแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 • ติดตามผลการดำเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
 • การดำเนินงานจัดประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

Last Updated ( Tuesday, 28 July 2020 12:07 )

งานต่าง ๆแบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบประเมินความพึงพอใจ

ปฏิทิน
October 2020
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้43
mod_vvisit_counterเมื่อวาน90
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้225
mod_vvisit_counterเดือนนี้1857
mod_vvisit_counterทั้งหมด836728