บทเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา <Pre-Coop> ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
    สัปดาห์ที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558
    เรื่อง "สหกิจศึกษาคืออะไร/เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
    เรื่อง "ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบสมัคร และประวัติส่วนตัว "
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1   
       
    กิจกรรมเพิ่มเติม วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
      เรื่อง "กิจกรรมการเขียนจดหมายสมัครงาน 2/2558"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1   ตอนที่ 2
       
    สัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558
      เรื่อง " สหกิจศึกษานานาชาติ 2/2558"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1   ตอนที่ 2   ตอนที่ 3
       
    กิจกรรมเพิ่มเติม วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2558
      เรื่อง "วัฒนธรรมองค์กร"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1   ตอนที่ 2
       
   

สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558

    เรื่อง " เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
    กิจกรรมเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558
      เรื่อง "วัฒนธรรมข้ามชาติ"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
   

สัปดาห์ที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 (ชดเชยวันที่ 10 ธันวาคม 2558 - วันรัฐธรรมนูญ)

    เรื่อง "การปักหมุด Google Map"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
   

สัปดาห์ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558

    เรื่อง " จัดการให้ได้วางแผนให้เป็น"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
    สัปดาห์ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558
    งดเรียน (สอบกลางภาค)
       
   

สัปดาห์ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559

    เรื่อง " อาชีวอนามัยและความปลอดภัย"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
    สัปดาห์ที่ 9 วันอาทิตยี่ 24 มกราคม 2559
      เรื่อง "เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
    กิจกรรมพิเศษ
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/ 2558
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1 ::  ตอนที่ 2 :: ตอนที่ 3 
       
    สัปดาห์ที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
      -นักศึกษารับฟังโอวาทจากอธิการบดี
-ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1 ::  ตอนที่ 2 :: ตอนที่ 3 
       
      หมายเหตุ ¨กำหนดการหรือหัวข้อบรรยายอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม