ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 20 | จากทั้งหมด 30 รายการ | หน้าที่ 1

หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก

ชื่อหน่วยงานต่างประเทศ ประเทศ วันที่/ครั้งที่ได้รับอนุมัติ การดำเนินการ
อยู่ในระหว่าง

สวทก

-

Lincoln University New Zealand

สภาวิชาการครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560

เสนอลงนาม

สวทพ

-

Hai Phong University of Medicine and Pharmacy Vietnam

สภาวิชาการครั้งที่ 6/2559

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559

เสนอลงนาม

สวทก

-

Universitas Sebelas Maret Indonesia

สภาวิชาการครั้งที่ 6/2559

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559

เสนอลงนาม

รสว

-

Myddelton College United Kingdom

สภาวิชาการครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอสภาวิชาการ

ศสพ

-

The University of Arizona United State of America

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

อยู่ในระหว่างดำเนินการของ ศกน.

ทธ

-

1) Nakhonratchasima Chamber of Commerce and 2) Young Entrepreneurs Association of Cambodia, Siem Reap Chapter Kingdom of Cambodia

สภาวิชาการครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอสภาวิชาการ

สววศ

-

Universitas Ahmad Dahlan Republic of Indonesia

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอลงนาม

สวทก

-

Institut National Supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement (Agrosup Dijon) France

สภาวิชาการครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอสภาวิชาการ

รสว

-

Maine Central Institute United State of America

สภาวิชาการครั้งที่ 8/2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2562 วันที่ 28 กันยายน 2562

เสนอสภามหาวิทยาลัย

ศสพ

-

Universiti Malaysia Sarawak Malaysia

สภาวิชาการครั้งที่ 8/2560

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอลงนาม

สวทก

-

Shinshu University Japan

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

ติดตามการต่อ/ขยาย

สวทก

-

Shinshu University Japan

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

ติดตามการต่อ/ขยาย

สวทก

-

Shinshu University Japan

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

ติดตามการต่อ/ขยาย

สวว

เคมี

Adamson University Philipines

สภาวิชาการครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

เสนอลงนาม

สววศ

-

Shibaura Institute of Technology Japan

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

อยู่ในระหว่างดำเนินการของ ศกน.

สวว

เคมี

Nagoya Institute of Technology Japan

สภาวิชาการครั้งที่ 7/2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2562 วันที่ 24 สิงหาคม 2562

เสนอสภามหาวิทยาลัย

สวว

เคมี

Nagoya Institute of Technology Japan

สภาวิชาการครั้งที่ 6/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

เสนอสภามหาวิทยาลัย

สววศ

-

The University of Birmingham United Kingdom

สภาวิชาการครั้งที่ 6/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

เสนอลงนาม

ทธ

-

National Innovation Agency, Thailand, Pontificia Universidad Católica de Chile, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Scien Thailand and Republic of Chile

สภาวิชาการครั้งที่ 6/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

เสนอสภามหาวิทยาลัย

สวว

-

National Institute for Materials Science Japan

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอลงนาม