ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 16 | จากทั้งหมด 16 รายการ | หน้าที่ 1

หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก

ชื่อหน่วยงานต่างประเทศ ประเทศ วันที่/ครั้งที่ได้รับอนุมัติ การดำเนินการ
อยู่ในระหว่าง

สวทพ

-

Kyung Hee University Korea

สภาวิชาการครั้งที่ 12/2559

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2560

เสนอลงนาม

สวทก

-

Lincoln University New Zealand

สภาวิชาการครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560

เสนอลงนาม

สวทพ

-

Hai Phong University of Medicine and Pharmacy Vietnam

สภาวิชาการครั้งที่ 6/2559

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559

เสนอลงนาม

สวทก

-

Universitas Sebelas Maret Indonesia

สภาวิชาการครั้งที่ 6/2559

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559

เสนอลงนาม

สวทก

-

Diponegoro University Indonesia

สภาวิชาการครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

ลงนามทั้งสองฝ่าย

สวทก

-

Institut National Polytechnique de Toulouse, Toulouse INP France

สภาวิชาการครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

ลงนามทั้งสองฝ่าย

ศกน

-

Shanghai University of Electric Power China

สภาวิชาการครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

เสนอลงนาม

ศสพ

-

Universiti Malaysia Sarawak Malaysia

สภาวิชาการครั้งที่ 8/2560

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอลงนาม

สวว

เคมี

Adamson University Philipines

สภาวิชาการครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

เสนอลงนาม

สวว

-

National Institute for Materials Science Japan

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอลงนาม

สวทพ

-

Malmo University Sweden

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอลงนาม

สวว

คณิตศาสตร์

Kuban State Technological University Russia

สภาวิชาการครั้งที่ 4/2561

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2561

เสนอลงนาม

สววศ

-

University Putra Malaysia Malaysia

สภาวิชาการครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562

เสนอสภามหาวิทยาลัย

สววศ

วิศวกรรมพอลิเมอร์

Gyeongsang National University Republic of Korea

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอสภาวิชาการ

สววศ

-

University of Milan Italy

สภาวิชาการครั้งที่ 3/2560

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560

เสนอลงนาม

สววศ

-

Seoul National University of Science and Technology Korea

สภาวิชาการครั้งที่ 3/2560

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560

เสนอลงนาม