ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 20 | จากทั้งหมด 97 รายการ | หน้าที่ 1

หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก

ชื่อหน่วยงานต่างประเทศ ประเทศ วันที่/ครั้งที่ได้รับอนุมัติ การดำเนินการ
อยู่ในระหว่าง

 สววศ

 -

 University of Muhammadiyah Banjarmasin  Indonesia

 สภาวิชาการครั้งที่ 11/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2565 วันที่ 24 ธันวาคม 2565

 เสนอลงนาม

 สววศ

 -

 Institut National Polytechnique de Toulouse  France

 สภาวิชาการครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

 เสนอลงนาม

 สววศ

 -

 University Putra Malaysia  Malaysia

 สภาวิชาการครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562

 

 สววศ

 -

 University of Milan  Italy

 สภาวิชาการครั้งที่ 3/2560

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560

 

 สววศ

 -

 Seoul National University of Science and Technology  Korea

 สภาวิชาการครั้งที่ 3/2560

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560

 

 สวว

 เคมี

 Adamson University  Philipines

 สภาวิชาการครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

 

 สวว

 คณิตศาสตร์

 Kuban State Technological University  Russia

 สภาวิชาการครั้งที่ 4/2561

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2561

 

 สวว

 -

 National Institute for Materials Science  Japan

 สภาวิชาการครั้งที่

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

 

 สวทพ

 -

 Malmo University  Sweden

 สภาวิชาการครั้งที่

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

 

 สวทก

 -

 National Agriculture and Forestry Research Institute  Lao PDR

 สภาวิชาการครั้งที่ 3/2566 วันที่ 23 มีนาคม 2566

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2566 วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

 เสนอสภามหาวิทยาลัย

 สวทก

 -

 Soegijapranata Catholic University  Indonesia

 สภาวิชาการครั้งที่ 1/2566 วันที่ 26 มกราคม 2566

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2566 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

 เสนอลงนาม

 สวทก

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

 Universite de Tours  France

 สภาวิชาการครั้งที่ 10/2563 24 กันยายน 2563

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2563 วันที่ 24 ตุลาคม 2563

 เสนอลงนาม

 สวทก

 -

 Toulouse III – Paul Sabatier University  France

 สภาวิชาการครั้งที่ 10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 เสนอลงนาม

 สวทก

 -

 Institut National Polytechnique of Toulouse  France

 สภาวิชาการครั้งที่ 10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 

 สวทก

 -

 Lincoln University  New Zealand

 สภาวิชาการครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560

 

 สวทก

 -

 Universitas Sebelas Maret  Indonesia

 สภาวิชาการครั้งที่ 6/2559

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559

 

 ศสพ

 -

 Universiti Malaysia Sarawak  Malaysia

 สภาวิชาการครั้งที่ 8/2560

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

 

 ศกน

 

 Asia Technological University Network (ATU-Net)  Malaysia

 สภาวิชาการครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 มกราคม 2565

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2565 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

 อยู่ในระหว่างดำเนินการของ ศกน.

 ศกน

 -

 สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล  -

 สภาวิชาการครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

 อยู่ในระหว่างดำเนินการของ ศกน.

 รสว

 -

 Myddelton College  United Kingdom

 สภาวิชาการครั้งที่

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

 เสนอลงนาม