ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 20 | จากทั้งหมด 53 รายการ | หน้าที่ 1

หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก

ชื่อหน่วยงานต่างประเทศ ประเทศ วันที่/ครั้งที่ได้รับอนุมัติ การดำเนินการ
อยู่ในระหว่าง

 สำรองไว้

 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 Universitas Indonesia  Indonesia

 สภาวิชาการครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2563 วันที่ 28 มีนาคม 2563

 เสนอลงนาม

 สววศ

 -

 Institut National Polytechnique de Toulouse  France

 สภาวิชาการครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

 เสนอลงนาม

 สววศ

 -

 TVET-CAMPUS  Korea

 สภาวิชาการครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

 เสนอลงนาม

 สววศ

 -

 University Putra Malaysia  Malaysia

 สภาวิชาการครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562

 เสนอลงนาม

 สววศ

 -

 University of Milan  Italy

 สภาวิชาการครั้งที่ 3/2560

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560

 เสนอลงนาม

 สววศ

 -

 Seoul National University of Science and Technology  Korea

 สภาวิชาการครั้งที่ 3/2560

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560

 เสนอลงนาม

 สวว

 ชีววิทยา

 Yamaguchi University  Japan

 สภาวิชาการครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

 เสนอสภามหาวิทยาลัย

 สวว

 ปรีคลินิก

 University of Shizuoka  Japan

 สภาวิชาการครั้งที่ 8/2563 30 ก.ค.2563

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2563 29 ส.ค.2563

 เสนอสภามหาวิทยาลัย

 สวว

 ฟิสิกส์

 China Institute of Atomic Energy  China

 สภาวิชาการครั้งที่ 11/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 (ถอนวาระ) และ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

 เสนอลงนาม

 สวว

 เคมี

 Adamson University  Philipines

 สภาวิชาการครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

 เสนอลงนาม

 สวว

 คณิตศาสตร์

 Kuban State Technological University  Russia

 สภาวิชาการครั้งที่ 4/2561

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2561

 เสนอลงนาม

 สวว

 -

 National Institute for Materials Science  Japan

 สภาวิชาการครั้งที่

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

 เสนอลงนาม

 สวทพ

 -

 Malmo University  Sweden

 สภาวิชาการครั้งที่

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

 เสนอลงนาม

 สวทก

 -

 Research center for Appropriate Technology, Indonesian Institute of Sciences (P2TTG)  Indonesia

 สภาวิชาการครั้งที่ 7/2563 25 มิ.ย.2563

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 27 ก.ค. 2563

 เสนอลงนาม

 สวทก

 -

 Universite Grenoble Alpes  France

 สภาวิชาการครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

 เสนอลงนาม

 สวทก

 -

 Yamaguchi University  Japan

 สภาวิชาการครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

 สำรองไว้1

 สวทก

 -

 Toulouse III – Paul Sabatier University  France

 สภาวิชาการครั้งที่ 10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 เสนอลงนาม

 สวทก

 -

 Institut National Polytechnique of Toulouse  France

 สภาวิชาการครั้งที่ 10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 เสนอลงนาม

 สวทก

 -

 Lincoln University  New Zealand

 สภาวิชาการครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560

 เสนอลงนาม

 สวทก

 -

 Universitas Sebelas Maret  Indonesia

 สภาวิชาการครั้งที่ 6/2559

 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559

 เสนอลงนาม