ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 21 | จากทั้งหมด 21 รายการ | หน้าที่ 1

หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก

ชื่อหน่วยงานต่างประเทศ ประเทศ วันที่/ครั้งที่ได้รับอนุมัติ การดำเนินการ
อยู่ในระหว่าง

สวทพ

-

Kyung Hee University Korea

สภาวิชาการครั้งที่ 12/2559

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2560

เสนอลงนาม

สวทก

-

Lincoln University New Zealand

สภาวิชาการครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560

เสนอลงนาม

สวทพ

-

Hai Phong University of Medicine and Pharmacy Vietnam

สภาวิชาการครั้งที่ 6/2559

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559

เสนอลงนาม

สวทก

-

Universitas Sebelas Maret Indonesia

สภาวิชาการครั้งที่ 6/2559

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559

เสนอลงนาม

สวทก

-

Diponegoro University Indonesia

สภาวิชาการครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

ลงนามทั้งสองฝ่าย

สวทก

-

Institut National Polytechnique de Toulouse, Toulouse INP France

สภาวิชาการครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

ลงนามทั้งสองฝ่าย

ศกน

-

Shanghai University of Electric Power China

สภาวิชาการครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

เสนอลงนาม

ศสพ

-

Universiti Malaysia Sarawak Malaysia

สภาวิชาการครั้งที่ 8/2560

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอลงนาม

สวว

เคมี

Adamson University Philipines

สภาวิชาการครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

เสนอลงนาม

สววศ

-

National Institute of Technology, Kumamoto College, Japan Japan

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอสภาวิชาการ

สวว

เคมี

Nagoya Institute of Technology Japan

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

อยู่ในระหว่างดำเนินการของ ศกน.

สวว

เคมี

Nagoya Institute of Technology Japan

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอสภาวิชาการ

สววศ

-

The University of Birmingham United Kingdom

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอสภาวิชาการ

ทธ

-

National Innovation Agency, Thailand, Pontificia Universidad Católica de Chile, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Scien Thailand and Republic of Chile

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอสภาวิชาการ

สวว

-

National Institute for Materials Science Japan

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอลงนาม

สวทพ

-

Malmo University Sweden

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอลงนาม

สวว

คณิตศาสตร์

Kuban State Technological University Russia

สภาวิชาการครั้งที่ 4/2561

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2561

เสนอลงนาม

สววศ

-

University Putra Malaysia Malaysia

สภาวิชาการครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562

เสนอสภามหาวิทยาลัย

สววศ

วิศวกรรมพอลิเมอร์

Gyeongsang National University Republic of Korea

สภาวิชาการครั้งที่

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่

เสนอลงนาม

สววศ

-

University of Milan Italy

สภาวิชาการครั้งที่ 3/2560

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560

เสนอลงนาม

สววศ

-

Seoul National University of Science and Technology Korea

สภาวิชาการครั้งที่ 3/2560

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560

เสนอลงนาม