กิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ส่วนสารบรรณและนิติการ ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส่วนการเงินและบัญชี
ส่วนอาคารสถานที่ ส่วนพัสดุ ส่วนแผนงาน ส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ส่วนกิจการนักศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ

สถานส่งเสริมและพัฒนา ฯ

ส่วนบริหารสินทรัพย์ สถานพัฒนาคณาจารย์
สถานศึกษาค้นคว้า
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและภาษา
โครงการจัดตั้งสถาน
พัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การวิจัยรังสีรักษาจาก
โบรอนจับยึดนิวตรอน
หน่วยประสานงาน มทส.-กทม หน่วยตรวจสอบภายใน
โรงเรียนสุรวิวัฒน์  

 

   

 

หน่วยงานระดับสำนักวิชา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์    

 

หน่วยงานระดับศูนย์/สถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวิทยาศาสต์ฯ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารฯ
ศูนย์นวัตกรรมฯ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เทคโนธานี ศูนย์กิจการนานาชาติ  

 

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018