ข้อมูลกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
จำแนกตามหน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี

 

หน่วยงานระดับสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์    

 

หน่วยงานระดับศูนย์/สถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวิทยาศาสต์ฯ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารฯ
ศูนย์นวัตกรรมฯ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เทคโนธานี ศูนย์กิจการนานาชาติ  

 

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018