ข้อมูลกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2563
จำแนกตามหน่วยงาน

 

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี ส่วนส่งเสริมวิชาการ ส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนพัสดุ ส่วนอาคารสถานที่
ส่วนสารบรรณและนิติการ ส่วนทรัพยากรบุคคล สวนการเงินและบัญชี ส่วนแผนงาน ส่วนกิจการนักศึกษา
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ (MIS) ส่วนบริหารสินทรัพย์ สถานพัฒนาคณาจารย์ สถานศึกษาค้นคว้าฯ โครงการจัดตั้งฯโบรอนฯ BNCT
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สถานกีฬาและสุขภาพ หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. หน่วยตรวจสอบภายใน SEDA
         

 

 

หน่วยงานระดับสำนักวิชา
สำนักววิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักววิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์    

 

หน่วยงานระดับศูนย์/สถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวิทยาศาสต์ฯ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติ    

 

หน่วยงานวิสาหกิจ
เทคโนธานี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ฟาร์มมหาวิทยาลัย    

 

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018