รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. Yupeng Yan คณาจารย์ SUT Faculty


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มอบให้คณะทำงาน จำนวน 5 รายไปหารือความร่วมมือกับ College of Science, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ในด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการศึกษาแบบ Dual/Double degree ระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต โดยในเบื้องต้นนี้ 1. อ. ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ 2. รศ. ดร.สินีนาฏ ศิริ 3. อ. ดร. Rung Yi Lai 4. ศ. ดร. Yupeng Yan 5. ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

2018-04-11 ถึง 2018-07-11

Nation Cheng Kung University, Taiwan

Taiwan

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ. ดร. นวลวรรณ สงวนศักด็ คณาจารย์ SUT Faculty


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มอบให้คณะทำงาน จำนวน 5 รายไปหารือความร่วมมือกับ College of Science, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ในด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการศึกษาแบบ Dual/Double degree ระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต โดยในเบื้องต้นนี้ 1. อ. ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ 2. รศ. ดร.สินีนาฏ ศิริ 3. อ. ดร. Rung Yi Lai 4. ศ. ดร. Yupeng Yan 5. ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

2018-04-11 ถึง 2018-07-11

Nation Cheng Kung University, Taiwan

Taiwan

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มอบให้คณะทำงาน จำนวน 5 รายไปหารือความร่วมมือกับ College of Science, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ในด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการศึกษาแบบ Dual/Double degree ระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต โดยในเบื้องต้นนี้ 1. อ. ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ 2. รศ. ดร.สินีนาฏ ศิริ 3. อ. ดร. Rung Yi Lai 4. ศ. ดร. Yupeng Yan 5. ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

2018-04-11 ถึง 2018-07-11

Nation Cheng Kung University, Taiwan

Taiwan

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นางสาว ทองสุข สีชุมแสง นักศึกษา มทส. SUT Student


ปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง Structure-transport properties of thermoelectric materials ณ Justus Liebig University Giessen เมืองกีเซิน ประเทศเยอรมนี ด้วยทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Science Achievements Scholarship of Thailand โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2018-01-09 ถึง 2019-02-28

Justus Liebig University Giessen

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. Yupeng Yan Prof. Fabio Rugge คณาจารย์ SUT Faculty
อาคันตุกะเยือน Visitor


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง University of Pavia และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนพิเศษ เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น เพื่อก่อตั้งโครงการวิจัยร่วม เพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย และเพื่อร่วมกันตีพิมพ์ผลงานในวารสารด้านวิชาการ เป็นต้น

2017-05-26 ถึง 2017-05-26

The University of Pavia School of Physics

ไทย อิตาลี

Outbound
ลงนามความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
อ. ดร. สิริพร กมลธรรม คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ American Association of Geographers Annual Meeting (AAG 2020) จัดโดย American Association of Geographers เรื่อง Spatial and Temporal Analysis of Tuberculosis Patterns in Thailand ในระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2563 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2020-04-10 ถึง 2020-04-10

American Association of Geographers

๊USA

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
ผศ. ดร. สิริพร กมลธรรม คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย หัวข้อ Spatial and Temporal Analysis of Tuberculosis Patterns in Thailand ในการประชุม American Association of Geographers’ Annual Meeting ในระหว่างวันที่ 4-12 เมษายน 2563 ณ สหรัฐอเมริกา

2020-04-04 ถึง 2020-04-12

๊USA

Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
นาย Nurrahim Dwi Saputra


เดินทางไปเข้าร่วมประขุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2019) หัวข้อเรื่อง Classification of Economic Characteristics base on Klasen Typology using Multilayer Perceptron Neural Network ณ ประเทศเกาหลี

2019-10-14 ถึง 2019-10-18

the Daejeon Convention Center

South Korea

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
อ. ดร. ฐนกร ศรีธราพิพัฒน์ คณาจารย์ SUT Faculty


เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Artifiaial Intellingence in Remote Sensing and GIS ในที่ประชุม The Fifth International Conference of Indonesian Society for Remote Sensing (ICOIRS) and Indonesian Society for Remote Sensing Congress 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2562

2019-09-17 ถึง 2019-09-20

Indonesia

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
Mr. Nurrahim Dwi Saputra นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปเข้าร่วมประชุม International Symposium on Remote Sensing (ISRS2019) at National Central University, Taipei, Taiwan from April 17 - 19, 2019

2019-04-17 ถึง 2019-04-19

National Central University

Taiwan

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] 99 [ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018