รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
ผศ. ดร. สิริพร กมลธรรม คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย หัวข้อ Spatial and Temporal Analysis of Tuberculosis Patterns in Thailand ในการประชุม American Association of Geographers’ Annual Meeting ในระหว่างวันที่ 4-12 เมษายน 2563 ณ สหรัฐอเมริกา

2020-04-04 ถึง 2020-04-12

๊USA

Outbound

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
นาย Nurrahim Dwi Saputra


เดินทางไปเข้าร่วมประขุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2019) หัวข้อเรื่อง Classification of Economic Characteristics base on Klasen Typology using Multilayer Perceptron Neural Network ณ ประเทศเกาหลี

2019-10-14 ถึง 2019-10-18

the Daejeon Convention Center

South Korea

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
อ. ดร. ฐนกร ศรีธราพิพัฒน์ คณาจารย์ SUT Faculty


เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Artifiaial Intellingence in Remote Sensing and GIS ในที่ประชุม The Fifth International Conference of Indonesian Society for Remote Sensing (ICOIRS) and Indonesian Society for Remote Sensing Congress 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2562

2019-09-17 ถึง 2019-09-20

Indonesia

Outbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
Mr. Nurrahim Dwi Saputra นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปเข้าร่วมประชุม International Symposium on Remote Sensing (ISRS2019) at National Central University, Taipei, Taiwan from April 17 - 19, 2019

2019-04-17 ถึง 2019-04-19

National Central University

Taiwan

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
Mr. Arif Wicaksono นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วม International Seminar on Standards and Techniques of Spatial Data infrastructure ณ Wuhan & Deqing

2018-11-14 ถึง 2018-11-21

P.R. China

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ. ดร. พรเทพ ราชนาวี คณาจารย์ SUT Faculty


ตัดสินกีฬา

2018-08-16 ถึง 2018-08-25

Indonesia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ. ดร. พรเทพ ราชนาวี คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมตัดสินกีฬาเรือพายด้วยทุนคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

2018-07-12 ถึง 2018-12-20

Myanmar

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ. ดร. พรเทพ ราชนาวี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ในหัวข้อ "Racing Strategy for Rowing"

2018-01-11 ถึง 2018-11-26

Germany

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ผศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าร่วมการประชุม IUMRS-ICAM International Conference on Advanced Materials 2019 ณ European Materials Research Society สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

2019-05-27 ถึง 2019-05-31

France

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ผศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา ผู้บริหาร SUT Executives


ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ รอง ผอ. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง เป็นตัวแทน มทส. ร่วมบรรยาย เรื่อง Mission and Policy Study of Energy in New Era: A case Study in Thailand about Energy Storage" ในงานประชุมวิชาการ International Conference on Energy Development: Cooperation of Universities and Companies ณ Shanghai University of Electric Power (SUEP) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมฉลอง 67 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย SUEP โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมกว่า 12 มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก"

2018-10-24 ถึง 2018-10-27

Shanghai University of Electric Power

P.R. China

Outbound
วิทยากรบรรยาย

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] 99 [ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018