รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย อานนท์ สงมูลมาก นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปเข้าร่วมงาน The 12th ALICE ITS Upgrade, MFT, and 02 Asian Workshop ณ Inha University, Incheon ระยะเวลา 8 วัน โดยมีอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ MOU (The Maintenance and Operation of the ALICE Detector)

2018-11-16 ถึง 2018-11-23

The Maintenance and Operation of the ALICE Detector

Switzerland

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ 1. การประชุม ICTP Asian Network on Condensed Matter and Complex Systems 2. Asian Network School and Workshop on Comp.ex Condensed Matter Systems 3.การประชุม Mini-school on Entanglement and Quantum Phase Transition 4.การประชุม ICTP Asian Network on Condensed Matter and Complex Systems /ปฏิบัติงานวิจัย

2018-11-13 ถึง 2018-11-24

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2018-09-27 ถึง 2018-09-29

P.R. China

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ. ดร. นวลวรรณ สงวนศักดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชาสัมพันธ์ มทส. และหลักสูตรนานาชาติ พร้อมทั้งประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา และศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา

2018-09-17 ถึง 2018-09-20

Indonesia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Feasibility Study of Spectral Fusing GD-OCM using FPGA Acquisition Device ในการประชุมนานาชาติ Frontiers in Optics/Laser Science Conference (FIO/LS) 2018

2018-09-16 ถึง 2018-09-20

United States of America

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการและเยี่ยมชมภาคการผลิตพร้อมวางแผนการผลิตชื้นส่วนอุปกรณ์ต้นแบบในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องกับ DLC sputtering

2018-09-14 ถึง 2018-09-22

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ. ดร. วิวัฒน์ นวลสิงห์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการและเยี่ยมชมภาคการผลิตพร้อมวางแผนการผลิตชื้นส่วนอุปกรณ์ต้นแบบในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องกับ DLC sputtering

2018-09-14 ถึง 2018-09-22

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ. ดร. วิวัฒน์ นวลสิงห์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานวิจัยในแบบ Mini oral presentation and digital poster เรื่อง "3D Electrospinning for Biomedical Applications" ในการประชุมวิชาการ "The 19th International Microscopy Congress (IMIC19)" ณ เมือง Sydney

2018-09-09 ถึง 2018-09-14

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Mr. Benjamin Michael Marshall
นักวิจัย Researcher


เดินทางมาเป็นนักวิจัยเต็มเวลาในที่ปรึกษาของ Dr. Colin Thomal Strine

2018-09-01 ถึง 2019-08-31

University of St Andrews

United Kingdom

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ. ดร. Christoph Herold คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับ FIAS

2018-08-30 ถึง 2018-10-01

Germany

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ] 95 [ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018