รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ตะวันฉัตร สีมันตธรรมกุล นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาภายใต้ที่ปรึกษาของ Dr. Christoph Herold เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคในหัวข้อเรื่อง Analysis of charmonjum production in pp collisions with ALICE at the LHC ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม -20 กันยายน 2562

2019-03-24 ถึง 2019-09-20

Institute of Nuclear Physics at Goethe-Unversity Frankfut

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
กิจกรรมหน่วยงาน


จัดประชุมวิชาการนานาชาติ PANDA Collaboration meeting ครั้งที่ 19 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องการวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์ของเครื่องเร่ง ณ โรงแรมดิวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562

2019-03-11 ถึง 2019-03-15

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Thomas Gutsche
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


Prof. Thomas Gutsche, Director of Theoretical Hadron Physics, University of T?bingen (Eberhard Karls Universit?t T?bingen), Research Collaboration on Quark Model and Co-advisor under SUT-PhD Scholarship

2019-02-26 ถึง 2019-03-01

University of T?bingen

Germany

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Isao Watanabe
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


Prof. Isao Watanabe, Hokkaido University, Double Degree Program between SUT-Hokkaido University and Research Collaboration on muon spin relaxation

2019-02-19 ถึง 2019-02-21

Hokkaido University

Japan

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ศุภณัฐ สังข์เพ็ชร นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปทำวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2019-02-18 ถึง 2019-06-20

P.R. China

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นางสาว อรดี ศรีกิมแก้ว นักศึกษา มทส. SUT Student


ปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้นในหัวข้อ Studying bio-inspired devices using AFM technique ภายใต้การดูแลของ Prof. Tanaka Hirofumi

2019-02-16 ถึง 2019-07-15

Kyushu Institute of Technology

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. Ernst van Groningen
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


วิทยาการบรรยายในหัวข้อ "Introduction of International Science Programe ณ ห้องประชุมวิชาการ1 C1-M4

2019-01-21 ถึง 2019-01-21

Uppsala University

Sweden

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. Yupeng Yan คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุม The 13th Juno Collaboration Meeting

2019-01-13 ถึง 2019-01-19

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุม The 13th Juno Collaboration Meeting

2019-01-13 ถึง 2019-01-19

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย อานนท์ สงมูลมาก นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สาขาวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยี มหาวิทยาเบอร์แกน

2019-01-07 ถึง 2019-02-15

University of Bergan

Norway

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ] 93 [ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018