รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Miss Dea Aulia Kartini นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานวิจัย ณ GSI Biophysics Department, Darmstadt, Germany ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2562

2019-04-01 ถึง 2019-10-31

GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmBH and The Facility for Antiproton and lon Research GMBH (FAIR)

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นางสาว สุกัญญา สมบุญ นักศึกษา มทส. SUT Student


ปฏิบัติงานวิจัยภายใต้หัวข้อ "Impact of Centrality Definitions and Deuteron Formation on Fluctuation Observables in Heavy ion Collisions" ณ Frankfurt Institute for Advance Studies (FAIS) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562

2019-04-01 ถึง 2019-09-30

Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย อภิวิชญ์ กิตติรัตน์พัฒนา นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาภายใต้ที่ปรึกษาของ ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคในหัวข้อ Nonequilibrium Equation State and Entropy Production with Chiral Fluid Dynamics in (3+1) Dimensions ณ Farankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 มกราคม 2563

2019-04-01 ถึง 2020-01-31

Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ตะวันฉัตร สีมันตธรรมกุล นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาภายใต้ที่ปรึกษาของ Dr. Christoph Herold เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคในหัวข้อเรื่อง Analysis of charmonjum production in pp collisions with ALICE at the LHC ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม -20 กันยายน 2562

2019-03-24 ถึง 2019-09-20

Institute of Nuclear Physics at Goethe-Unversity Frankfut

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
กิจกรรมหน่วยงาน


จัดประชุมวิชาการนานาชาติ PANDA Collaboration meeting ครั้งที่ 19 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องการวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์ของเครื่องเร่ง ณ โรงแรมดิวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562

2019-03-11 ถึง 2019-03-15

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Thomas Gutsche
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


Prof. Thomas Gutsche, Director of Theoretical Hadron Physics, University of T?bingen (Eberhard Karls Universit?t T?bingen), Research Collaboration on Quark Model and Co-advisor under SUT-PhD Scholarship

2019-02-26 ถึง 2019-03-01

University of T?bingen

Germany

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Isao Watanabe
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


Prof. Isao Watanabe, Hokkaido University, Double Degree Program between SUT-Hokkaido University and Research Collaboration on muon spin relaxation

2019-02-19 ถึง 2019-02-21

Hokkaido University

Japan

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ศุภณัฐ สังข์เพ็ชร นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปทำวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2019-02-18 ถึง 2019-06-20

P.R. China

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นางสาว อรดี ศรีกิมแก้ว นักศึกษา มทส. SUT Student


ปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้นในหัวข้อ Studying bio-inspired devices using AFM technique ภายใต้การดูแลของ Prof. Tanaka Hirofumi

2019-02-16 ถึง 2019-07-15

Kyushu Institute of Technology

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. Ernst van Groningen
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


วิทยาการบรรยายในหัวข้อ "Introduction of International Science Programe ณ ห้องประชุมวิชาการ1 C1-M4

2019-01-21 ถึง 2019-01-21

Uppsala University

Sweden

Inbound
วิทยากรบรรยาย

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ] 92 [ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018