รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. Yupeng Yan คณาจารย์ SUT Faculty


หารือเพื่อวางแผนความร่วมมือด้านนิวริโน (Neutrino Physics)

2019-05-16 ถึง 2019-05-21

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), GSI

Germany

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช คณาจารย์ SUT Faculty


หารือเพื่อวางแผนความร่วมมือด้านนิวริโน (Neutrino Physics)

2019-05-16 ถึง 2019-05-21

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), GSI

Germany

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty


หารือเพื่อวางแผนความร่วมมือด้านนิวตริโน (Neutrino Physics)

2019-05-16 ถึง 2019-05-21

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), GSI

Germany

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ธนัช ศังขะกฤษณ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ด้วยทุน The Royal Golden Jubilee Ph.D. scholarship ณ Research Center for Nuclear Physics, Osaka University ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 - 23 มกราคม 2563

2019-04-29 ถึง 2020-01-23

Osaka University

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช คณาจารย์ SUT Faculty


Steering Committee of Asia Tier Center Forum

2019-04-26 ถึง 2019-04-27

Dalgaebi, the conference house

South Korea

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ. ดร. Christoph Herold คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ EMMI RAPID REACTION TASK FORCE หัวข้อ "Dynamics of Critical fluctuations: theory - phenomenology - HIC"

2019-04-08 ถึง 2019-04-12

GIS Darmstadt

Germany

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Mr. Bauy DIRGANTARA นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ Theoretical Physics Division at Institute of High Energy Physics (IHEP) in Beijing for 5 months from April 1 - August 21, 2019 หัวข้อเรื่อง Particular neutrino phenomenology and neutrino mass models

2019-04-01 ถึง 2019-08-31

Institute of High Energy Physics

P.R. China

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Miss Dea Aulia Kartini นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานวิจัย ณ GSI Biophysics Department, Darmstadt, Germany ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2562

2019-04-01 ถึง 2019-10-31

GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmBH and The Facility for Antiproton and lon Research GMBH (FAIR)

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นางสาว สุกัญญา สมบุญ นักศึกษา มทส. SUT Student


ปฏิบัติงานวิจัยภายใต้หัวข้อ "Impact of Centrality Definitions and Deuteron Formation on Fluctuation Observables in Heavy ion Collisions" ณ Frankfurt Institute for Advance Studies (FAIS) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562

2019-04-01 ถึง 2019-09-30

Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย อภิวิชญ์ กิตติรัตน์พัฒนา นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาภายใต้ที่ปรึกษาของ ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคในหัวข้อ Nonequilibrium Equation State and Entropy Production with Chiral Fluid Dynamics in (3+1) Dimensions ณ Farankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 มกราคม 2563

2019-04-01 ถึง 2020-01-31

Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ] 92 [ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018