รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นางสาว พัชรวีร์ หมั่นสระเกษ นักศึกษา มทส. SUT Student


ศึกษาการใช้โปรแกรมการสร้างแบบจำลองชั้นบรรยายกาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจากข้อมูลการสังเกตการณ์และร่วมวางแผนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศของดวงเคราะห์นอกระบบสุริยะร่วมกับกลุ่มนักวิจัย SPEARNET (spectroscopy and photometry of exoplanetary atmosphere research network) ณ Manchester University สหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 8-21 มิถุนายน 2562

2019-06-08 ถึง 2019-06-21

Manchester University

United Kingdom

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
รศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุม IUMRS-ICAM International Conference on Advanced Materials 2019

2019-05-27 ถึง 2019-05-31

France

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมการประชุม International Conferemce on Advanced Materials of the International Union of Materials Societies 2019 (IUMRS-ICAM)

2019-05-27 ถึง 2019-05-31

France

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Mr. Jordan Hakim Hossea
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยในที่ปรึกษาของ Professor Dr.Joewono Widjaja ณ สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 21 กรกฏาคม 2562

2019-05-20 ถึง 2019-07-21

Dar es Salaam Institute of Technology

Tanzania

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ปัณณทัต ทะประสพ นักศึกษา มทส. SUT Student


ปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อ Unsupervised learning for event class selection in nuclear collisions ณ Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 18 พฤศจิกายน 2562

2019-05-18 ถึง 2019-11-18

Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Dr. Christoph Herold คณาจารย์ SUT Faculty


หารือเพื่อวางแผนความร่วมมือด้านนิวตริโน (Neutrino Physics)

2019-05-16 ถึง 2019-05-21

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), GSI

Germany

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. Yupeng Yan คณาจารย์ SUT Faculty


หารือเพื่อวางแผนความร่วมมือด้านนิวริโน (Neutrino Physics)

2019-05-16 ถึง 2019-05-21

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), GSI

Germany

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช คณาจารย์ SUT Faculty


หารือเพื่อวางแผนความร่วมมือด้านนิวริโน (Neutrino Physics)

2019-05-16 ถึง 2019-05-21

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), GSI

Germany

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty


หารือเพื่อวางแผนความร่วมมือด้านนิวตริโน (Neutrino Physics)

2019-05-16 ถึง 2019-05-21

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), GSI

Germany

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ธนัช ศังขะกฤษณ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ด้วยทุน The Royal Golden Jubilee Ph.D. scholarship ณ Research Center for Nuclear Physics, Osaka University ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 - 23 มกราคม 2563

2019-04-29 ถึง 2020-01-23

Osaka University

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ] 91 [ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018