รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/ภาษาต่างประเทศ
Prof. Dr. Andrew Lian

เรื่อง "An LMS for the masses: low-cost course and data management for everyone" has been accepted for presentation at ASIACALL2018 the 16th International Conference of AsiaCALL
2018-11-01 ถึง 2018-11-04 China

เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/ภาษาต่างประเทศ
Prof. Dr. Andrew Peter lian

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2018-10-30 ถึง 2018-11-07 People's Republic of China

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/ภาษาต่างประเทศ
Prof. Dr. Andrew Peter lian

ไปทำหน้าที่ Co-supervisor
2018-07-25 ถึง 2018-08-02 Australia

อื่น ๆ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/ภาษาต่างประเทศ
นาย Taizo Mizusaki

A Study of the Technical Terms of Bookkeeping which are Overlapped Business Japanese Terms” ในการประชุม 12th International Symposium on Japanese Language Education and Japanese Studies” ณHong Kong Polytechnic University
2018-12-08 ถึง 2018-12-09 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/ภาษาต่างประเทศ
อ. Taizo Mizusaki

ประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "A Study of the Technical Terms of Bookkeeping which are Overlapped Business Japanese Terms"
2018-07-12 ถึง 2018-10-12 Hong Kong

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/ภาษาต่างประเทศ
อ.ดร. กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล

นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Using reflexive ethnography in justifying a change in test use: A convergence between quantitative language testing and qualitative hermeneutics" ในการประชุมระดับนานาชาติ 6th International Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing (NTELTISTANBUL) 2018 ณ เมือง Istanbul
2018-08-09 ถึง 2018-08-09 Turkey

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี

นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Enhancing Thai EFL University Students' Reading Comprehension througn a Flipped Cooperative Classroom
2018-07-16 ถึง 2018-07-20 Greece

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/ภาษาต่างประเทศ
อ.ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Graduates' Identity Construction in Second Language Academic Writing
2018-10-12 ถึง 2018-11-16 People's Republic of China

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/ภาษาต่างประเทศ
อ. ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "CDA and Semiotic Approach as the Analytical Tool in Chinese Junior High school English Textbook Analysis : A Methodological Inquiry"
2018-07-20 ถึง 2018-07-22 Italy

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม/ภาษาต่างประเทศ
ผศ.ดร. อิศรา ประมูลศุข

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation จำนวน 2 เรื่อง คือ "Capturing the quthorial voice of Fillipino ESL learners: the case of students' teachers journals at a teacher education institution" และ "Stance and engagement: examining the dynamics of Chinese EFL learners' identity and Researching EFL Writing
2018-11-10 ถึง 2018-11-16 People's Republic of China

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018