รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
อ. ทพ. ศิริมาศ เลิศขาคร คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานในที่ประชุม 97th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research

2019-06-19 ถึง 2019-06-22

Canada

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
พยาธิวิทยา
ผศ. ทนพ. ดร. กระจ่าง ตลับนิล คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานเรื่อง Hight expression of Gal 1 GalNAc1 (Core 1) O-linked glycan is associated with lymphatic invasion of Cholangiocarcinoma ณ แคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562

2019-06-23 ถึง 2019-06-26

European Association for Cancer Research (EACR)

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
พยาธิวิทยา
อ. ทนพ. ดร. สนอง สุขแสวง คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "Stem cell drug testing and next heneration of cell-based therapy"

2018-12-06 ถึง 2018-12-12

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
พยาธิวิทยา
ผศ. นพ. ดร. ชวบูลย์ เดชสุขุม คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง New elective course in applied psychosocial science improves the quality of life of the university students ในการประชุมวิชาการ International Symposium on Education Psychology and Social Sciences (ISEPSS-2018X

2018-09-09 ถึง 2018-09-14

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
พยาธิวิทยา
อ. ทนพ. ดร. สนอง สุขแสวง คณาจารย์ SUT Faculty


ควบคุมทีมนักศึกษาไปแข่งขัน

2018-08-14 ถึง 2018-08-17

Malaysia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
รังสีวิทยา
อ. พญ. สหัทยา นิยะโมสถ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานเรื่อง Spreacing Happiness for Medical Students with TV Game shows Teaching Style: Facilitating Learning-by-Learner ในการประชุม an International Associatiion For Medical Education (AMEE 2019) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2562

2019-08-24 ถึง 2019-08-28

Austria

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
รังสีวิทยา
อ. จิรภา จันทร์แสงรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง Case report : pulmonary sequestr ationin adult งาน Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019 ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
รังสีวิทยา
อ. พญ. จิรภา จันทร์แสงจันทร์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Interinstitutional Point-Of-Care Ultrasound Workshop for Enhancing Performance cCapacity : Learners' perspective ในการประชุมนานาชาติ An international Association for Medical Education (Amee 2018): Educating the future healthcare profession and the roles of the teacher (AMEE2018) ณ สวิตเซอร์แลนด์

2018-08-25 ถึง 2018-08-29

Switzerland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
รังสีวิทยา
อ. พญ. จิรภา จันทร์แสงจันทร์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Interinstittutional Point-Of-Care Ultrasound Workshop for Enhancing Performance Capacity : Learners' persoective

2018-08-24 ถึง 2018-09-03

Switzerland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
นพ. ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง Intra-operative fluorescent cholangiography dyring laparoscopic งานประชุม Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018