รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
รศ. ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาเจรจาความตกลงทำความร่วมมือด้านการวิจัย

2018-08-30 ถึง 2018-09-19

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
ผศ. ดร. รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำนักศึกษาเข้าแข่งขันตอบคำถาม 16th Inter-Medical School Physiology Quiz

2018-08-14 ถึง 2018-08-17

Malaysia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
อ. ดร. อัจฉราพร แถวหมอ คณาจารย์ SUT Faculty


นำนักศึกษาเข้าแข่งขันตอบคำถาม 16th Inter-Medical School Physiology Quiz

2018-08-14 ถึง 2018-08-17

Malaysia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
อ. ดร. อรทัย วีระนันทนาพันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยในแบบ poster persentation เรื่อง "Fabrication of PVP nanofibers incorporated with gold nanoparticles sysnthesized by Curcuma xanthorrhiza rhizome extract"

2018-08-09 ถึง 2018-09-15

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Miss Dea Aulia Kartini นักศึกษา มทส. SUT Student


ปฏิบัติงานวิจัยหัวข้อ Radiobiological treatment plan verification and other experiments with a pseudo-3D phantom ณ GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung, Darmstadt, Germany

2020-03-15 ถึง 2020-09-10

GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Jianzhong Zhang
อาจารย์ Lecturer


Fiber Bragg Gratings: old devices with too many unknowns ตั้งแต่เวลา 13.30-14.30 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2019-11-21 ถึง 2019-11-21

Harbin Engineering University

P.R. China

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Yoshiyuki Kawazoe
อาจารย์ Lecturer


Prof. Yoshiyuki Kawazoe, New Industry Creation Hatchery Center, Tohoku University, Distinguished professor, Suranaree University of Technology เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Basics and Limitations in Computational Materials Design -What we should learn before starting computer simulation- ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา มทส. ณ ห้องประชุม C-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรม

2019-11-11 ถึง 2019-11-11

Tohoku University

Japan

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
กิจกรรมหน่วยงาน


เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติ Siam School of High energy Physics for FAIR ร่วมกับ FIAS สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์พลังงานสูงให้กับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักศึกษาไทยและต่างชาติได้ทราบเพื่อเพิ่มโอกาสการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น

2019-11-09 ถึง 2019-11-15

โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. Chia-Chu Chen
อาจารย์ Lecturer


Prof Dr. Chia-Chu Chen ในฐานะศาสตราจารย์วุฒิคุณ เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างเครือข่ายความเป็นเลิศด้านการวิจัย ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2019-11-01 ถึง 2020-10-31

National Cheng Kung University

Taiwan

Inbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษาาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย Taylor Yan นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วมฝึกฝนประสบการณ์ระหว่างศึกษา (Internship) ในห้องปฏิบัติการ Laboratory for Particle Physics, Paul Scherer Institute (PSI) เรื่อง ปฏิบัติงานวิจัยด้าน Muon Physics จัดโดย Paul Scherer Institute (PSI) ณ PSI สมาพันรัฐสวิส

2019-10-28 ถึง 2020-02-21

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] 86 [ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018