รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. สินีนาฏ ศิริ คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Photo-mediated green production of silver nanoparticles using bacterial genomic DNA ในที่ประชุม International Conference on Materials Research and Nanotechnology ในระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2562

2019-06-08 ถึง 2019-06-14

Italy

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
อ. ดร. สันติ วัฒฐานะ คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุมวิชาการ “7th International Orchid Conservation congress” และเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Community Orchid Bank ณ KEW, Royal botanical garden สาธารณรัฐฝรั่ั่งเศส ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562

2019-05-26 ถึง 2019-06-01

KEW, Royal botanical garden

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Comparative seed germination and seedling development of two species of Habenaria from Northern Thailand ในการประชุม 7th International Orchid Conservation Congress Royal ณ Botanic Gardens, Kew ประเทศอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562

2019-05-26 ถึง 2019-06-02

Botanic Gardens

United States of America

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา คณาจารย์ SUT Faculty


ปฏิบัติงานวิจัย

2019-04-06 ถึง 2019-04-19

United States of America

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
นางสาว ณัฏฐกิตติยา ไพบูลย์ นักศึกษา มทส. SUT Student


นำเสนอแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการ the 7th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development 2018 (7th ICIST 2018)

2018-11-27 ถึง 2018-11-28

The Patra Bali Resort and Villas, Bali

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน คณาจารย์ SUT Faculty


ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง International Training Workshop on Modern Breeding and Cultivation Technology of Vegetables

2018-10-13 ถึง 2018-11-01

Institute of Vegetables & Flowers (IVF) Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

P.R. China

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง International Training Workshop on Modern Breeding and Cultivation Technology of Vegetables เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การปลูกและการอนุรักษ์ฯ

2018-10-13 ถึง 2018-11-01

P.R. China

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ เรื่อง Role of Neuropeptide Y in Incubation Behavior in the Female Native Thai Chicken ในการประชุมวิชาการ 56th Annual Meeting of the Society for Laboratory Animal Science (GV-SOLAS) and 18th Advance Training Course of the IGTP

2018-09-12 ถึง 2018-09-14

Society for Laboratory Animal Science และ Interest Group of Animal Technologists and Research Technicians

Germany

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Chamges pf chemical content and cytology cotyledon explants in ornamental sunflower

2018-09-01 ถึง 2018-09-09

Turkey

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
Dr. Colin Thomas Strine คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง Simudations and Modelling in R

2018-08-11 ถึง 2018-11-14

Biodiversity Conservation Society Sarawak

Singapore

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ] 84 [ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018