รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
Dr. Subbiah Poopathi
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer Exchange


ผู้รับทุน Short Term ICMR-DHR International Fellowships จากรัฐบาลประเทศอินเดีย เพื่อมาทำวิจัยในหัวข้อ "Acquiring training on methods to improve eco-friendly acceptance of silver nanoparticles of the bacterial strains for mosquito control" ณ มทส ภายใต้การกำกับดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ ศิริ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562

2019-09-01 ถึง 2019-11-30

ICMR-Vector Control Research Centre

Thailand India

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
Dr. Colin Strine คณาจารย์ SUT Faculty


กิจกรรม Joint Statistics Bootcamp with Wildlife Conservation Society Malaysia

2019-08-19 ถึง 2019-08-30

Thailand

In Thailand
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงาน Role of Neuropeptide Y and leptin during the reproductive cycle in the native Thai chicken (Invited Speech) ในที่ประชุม The 5th International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2562

2019-07-21 ถึง 2019-07-24

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
กิจกรรมหน่วยงาน


เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ The 2nd Young Conservation Scientists Conference ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562

2019-06-24 ถึง 2019-06-26

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ผศ. ดร. ดวงกมล แม้นศิริ ผู้บริหาร SUT Executives


ประชุมวิชาการ The 2nd Young Conservation Scientists Conference

2019-06-24 ถึง 2019-06-25

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงาน Role of Neuropeptide Y in Maternal Behaior in the Female Native Thai Chicken

2019-06-10 ถึง 2019-06-13

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
นาย ภควัต คงปรีชา นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุม International conference on materials research and nanotechnology ณ กรุงโรม ในระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2562

2019-06-09 ถึง 2019-06-13

Italy

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. สินีนาฏ ศิริ คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Photo-mediated green production of silver nanoparticles using bacterial genomic DNA ในที่ประชุม International Conference on Materials Research and Nanotechnology ในระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2562

2019-06-08 ถึง 2019-06-14

Italy

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
อ. ดร. สันติ วัฒฐานะ คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุมวิชาการ “7th International Orchid Conservation congress” และเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Community Orchid Bank ณ KEW, Royal botanical garden สาธารณรัฐฝรั่ั่งเศส ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562

2019-05-26 ถึง 2019-06-01

KEW, Royal botanical garden

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Comparative seed germination and seedling development of two species of Habenaria from Northern Thailand ในการประชุม 7th International Orchid Conservation Congress Royal ณ Botanic Gardens, Kew ประเทศอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562

2019-05-26 ถึง 2019-06-02

Botanic Gardens

United States of America

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ] 84 [ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018