รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Mr. Benjamin Michael Marshall นักวิจัย Researcher

เดินทางมาเป็นนักวิจัยเต็มเวลาในที่ปรึกษาของ Dr. Colin Thomal Strine
2018-09-01 ถึง 2019-08-31

University of St Andrews

United Kingdom

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ. ดร. Christoph Herold คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับ FIAS
2018-08-30 ถึง 2018-10-01

Germany

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ. ดร. วิทวัส แสนรังค์ คณาจารย์ SUT Faculty

อบรมการใช้แสงซินโครตรอน
2018-08-09 ถึง 2018-09-15

South Korea

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. Yupeng Yan คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมประชุม The12th JUNO Collaboration Meetingino-Thai Symposium on Higher Energy Physics, Astrophysics and Byond ณ ลีเจียง โดยงบประมาณศูนย์เชี่วยชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
2018-07-23 ถึง 2018-07-27

Institute of High Energy Physics

P.R. China

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ. นวลวรรณ สงวนศักดิ์ กิจกรรมหน่วยงาน

เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนานาชาติ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ Computing workshop for Data Analysis in H=high energy physics ณ มทส.
2018-07-23 ถึง 2018-07-27

Thailand

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ คณาจารย์ SUT Faculty

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-07-23 ถึง 2018-07-28

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ชิณวัฒน์ เอกวงษา นักศึกษา มทส. SUT Student

เข้าร่วมประชุมวิชาการ X-ray Absorption Fine Structure (XAFS 2018) โดยทุนวิจัยศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายนาโนเทค-มทส. ณ คราโคว
2018-07-20 ถึง 2018-07-28

Poland

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ฐานันต์ จันทร์แจ่มศรี นักศึกษา มทส. SUT Student

เข้าร่วมประชุมวิชาการ X-ray Absorption Fine Structure (XAFS 2018) โดยทุนวิจัยศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายนาโนเทค-มทส. ณ คราโคว
2018-07-20 ถึง 2018-07-28

Poland

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ภัทรพงศ์ นิจอภัย นักศึกษา มทส. SUT Student

เข้าร่วมประชุมวิชาการ X-ray Absorption Fine Structure (XAFS 2018) โดยทุนวิจัยศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายนาโนเทค-มทส. ณ คราโคว
2018-07-20 ถึง 2018-07-28

Poland

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Dr. Christoph Herold คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานแบบบรรยายเรื่อง Thermal Charm Quarks at Future Supercolliders ในการประชุม The 5th Sino-Thai Symposium on High Energy Physics, Astrophysics and Beyond (STSP 2018) ณ HanSange Hotel Lijang
2018-07-18 ถึง 2018-07-22

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ] 84 [ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018