รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
กิจกรรมหน่วยงาน

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ Asia Tier Center Forum (ATCF2018) ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีกริด (GRID Technology) ของทวีปเอเชียที่มีเครือข่ายกริดเชื่อมโยงไปยัง Large Hadron Collider (LHC) CERN ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส-กทม อาคารพญาไทพลาซ่า กทม.
2018-11-20 ถึง 2018-11-21

Alice

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย อานนท์ สงมูลมาก นักศึกษา มทส. SUT Student

เดินทางไปเข้าร่วมงาน The 12th ALICE ITS Upgrade, MFT, and 02 Asian Workshop ณ Inha University, Incheon ระยะเวลา 8 วัน โดยมีอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ MOU (The Maintenance and Operation of the ALICE Detector)
2018-11-16 ถึง 2018-11-23

The Maintenance and Operation of the ALICE Detector

Switzerland

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ 1. การประชุม ICTP Asian Network on Condensed Matter and Complex Systems 2. Asian Network School and Workshop on Comp.ex Condensed Matter Systems 3.การประชุม Mini-school on Entanglement and Quantum Phase Transition 4.การประชุม ICTP Asian Network on Condensed Matter and Complex Systems /ปฏิบัติงานวิจัย
2018-11-13 ถึง 2018-11-24

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
รศ. ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2018-09-30 ถึง 2018-10-07

Germany

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา คณาจารย์ SUT Faculty

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-09-27 ถึง 2018-09-29

P.R. China

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ. ดร. นวลวรรณ สงวนศักดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชาสัมพันธ์ มทส. และหลักสูตรนานาชาติ พร้อมทั้งประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา และศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
2018-09-17 ถึง 2018-09-20

Indonesia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Feasibility Study of Spectral Fusing GD-OCM using FPGA Acquisition Device ในการประชุมนานาชาติ Frontiers in Optics/Laser Science Conference (FIO/LS) 2018
2018-09-16 ถึง 2018-09-20

United Stated

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการและเยี่ยมชมภาคการผลิตพร้อมวางแผนการผลิตชื้นส่วนอุปกรณ์ต้นแบบในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องกับ DLC sputtering
2018-09-14 ถึง 2018-09-22

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ. ดร. วิวัฒน์ นวลสิงห์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการและเยี่ยมชมภาคการผลิตพร้อมวางแผนการผลิตชื้นส่วนอุปกรณ์ต้นแบบในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องกับ DLC sputtering
2018-09-14 ถึง 2018-09-22

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
อ. ดร. วิวัฒน์ นวลสิงห์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอผลงานวิจัยในแบบ Mini oral presentation and digital poster เรื่อง "3D Electrospinning for Biomedical Applications" ในการประชุมวิชาการ "The 19th International Microscopy Congress (IMIC19)" ณ เมือง Sydney
2018-09-09 ถึง 2018-09-14

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018