รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
รศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา ผู้บริหาร SUT Executives


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลพร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญจาก Novosibirsk State University (NSU) และสถาบันในกำกับ Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SBRAS) สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย ณ CERN สหพันธรัฐรัสเซีย และพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ในระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2562

2019-09-08 ถึง 2019-09-13

Novosibirsk State University (NSU)

Russia

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้บริหาร SUT Executives


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลพร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญจาก Novosibirsk State University (NSU) และสถาบันในกำกับ Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SBRAS) สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย ณ CERN สหพันธรัฐรัสเซีย และพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ในระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2562

2019-09-08 ถึง 2019-09-13

Novosibirsk State University (NSU)

Russia

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ

2019-01-13 ถึง 2019-02-01

Norway

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อ. ดร. นวลวรรณ สงวนศักดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุม The 13th Juno Collaboration Meeting

2019-01-13 ถึง 2019-01-19

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อ. ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2019-01-06 ถึง 2019-01-13

Chile

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
อ. ดร. อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุมนานาชาติในที่ประชุม MIS-IMH research school on Mathematics of Data ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2563

2020-03-04 ถึง 2020-03-13

Vietnam

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ผศ. ดร. เจษฎา ตันฑนุช คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุมนานาชาติในที่ประชุม MIS-IMH research school on Mathematics of Data ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2563

2020-03-04 ถึง 2020-03-13

Vietnam

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ผศ. ดร. เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุม MIS-IMH research school on Mathematics of Data วันที่ 4-13 มีนาคม 2563 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2020-03-04 ถึง 2020-03-13

Vietnam

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Mr. AMLAN KANTI HALDER
นักวิจัย Researcher


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของ Professor Dr.PROF. Sergey Meleshko ตั้งแต่วันที่ 15-27 มกราคม 2563 ณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2020-01-15 ถึง 2020-01-27

PONDICHERRY UNIVERSITY Suranaree University of Technology

Thailand India

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
Mr. PGL LEACH
นักวิจัย Researcher


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของ Professor Dr.PROF. Sergey Meleshko ตั้งแต่วันที่ 15-27 มกราคม 2563 ณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2020-01-15 ถึง 2020-01-27

DURBAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Suranaree University of Technology

Thailand South Africa

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ] 82 [ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018