รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย อานนท์ สงมูลมาก นักศึกษา มทส. SUT Student

เดินทางไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สาขาวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยี มหาวิทยาเบอร์แกน
2019-01-07 ถึง 2019-02-15

University of Bergan

Norway

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Mr. M Mustafa Azeem นักวิจัย Researcher

เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัย ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ในที่ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ เป็นระยะเวลา 3 เดือน
2019-01-01 ถึง 2019-03-30

Harbin Engineering University

P.R. China

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. Yupeng Yan คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานวิจัย ด้านฟิสิกส์พลังงานสูง
2018-12-16 ถึง 2018-12-25

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานวิจัย ด้านฟิสิกส์พลังงานสูง
2018-12-16 ถึง 2018-12-25

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Dr. Christoph Herold คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานวิจัย
2018-12-12 ถึง 2018-12-31

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Dr. Christoph Herold คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านฟิสิกส์
2018-11-24 ถึง 2018-11-28

Myanmar

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Prof. Dr. Yupeng Yan คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านฟิสิกส์
2018-11-24 ถึง 2018-11-28

Myanmar

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านฟิสิกส์
2018-11-24 ถึง 2018-11-28

Myanmar

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาง เพ็ญแข เพ็ชรใหม่ พนักงาน SUT Staff

ไปศึกษาดูงานด้วยงบประมาณศูนย์วิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีและ/หรือ ศูนย์วิจัยที่ได้รับจัดสรร
2018-11-24 ถึง 2018-11-28

Myanmar

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
กิจกรรมหน่วยงาน

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Tier Genter Forum (ATCF2018) ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส-กทม อาคารพญาไท เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีกริด (Grid Technology) ของทวีปเอเชียที่มีเครือข่ายกริดเชื่อมโยงไปยัง Large Hadron Collider (LHC), CERN
2018-11-20 ถึง 2018-11-21

In Thailand
เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ] 82 [ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018