รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ คณาจารย์ SUT Faculty

หารือความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน
2019-06-25 ถึง 2019-06-30

Harbin Engineering University

China

Outbound
หารืองานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช คณาจารย์ SUT Faculty

รับสนองพระราชดำริฯด้านการวิจัย
2019-06-23 ถึง 2019-06-30

Karlsruhe Institute for Technology

Germany

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ชัชวาล ใจสุข นักศึกษา มทส. SUT Student

ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ของวัสดุสองมิติด้วยเทคนิค Photoemission spectroscopy; PES และ Scanning tunneling microscope; STM
2019-06-10 ถึง 2019-07-17

Department of Physics, Fudan University, Shanghai

China

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย สุจิดา ไชยชาติ นักศึกษา มทส. SUT Student

ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ของวัสดุสองมิติด้วยเทคนิค Photoemission spectroscopy; PES และ Scanning tunneling microscope; STM
2019-06-10 ถึง 2019-06-17

Department of Physics, Fudan University, Shanghai

China

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย อภิวิชญ์ กิตติรัตน์พัฒนา นักศึกษา มทส. SUT Student

เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ในหัวข้อ "Observing a first-order chiral phase transition from a nonequilibrium entropy increase" ในการประชุม The 18th International Conference on Strangeness in Quark Matter (SQM 2019)
2019-06-10 ถึง 2019-06-15

Villa Romanazzi Carducci

Italy

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นางสาว พัชรวีร์ หมั่นสระเกษ นักศึกษา มทส. SUT Student

ศึกษาการใช้โปรแกรมการสร้างแบบจำลองชั้นบรรยายกาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจากข้อมูลการสังเกตการณ์และร่วมวางแผนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศของดวงเคราะห์นอกระบบสุริยะร่วมกับกลุ่มนักวิจัย SPEARNET (spectroscopy and photometry of exoplanetary atmosphere research network) ณ Manchester University สหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 8-21 มิถุนายน 2562
2019-06-08 ถึง 2019-06-21

Manchester University

United Kingdom

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
รศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมประชุม IUMRS-ICAM International Conference on Advanced Materials 2019
2019-05-27 ถึง 2019-05-31

France

France

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมการประชุม International Conferemce on Advanced Materials of the International Union of Materials Societies 2019 (IUMRS-ICAM)
2019-05-27 ถึง 2019-05-31

France

France

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
Mr. Jordan Hakim Hossea นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student

เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยในที่ปรึกษาของ Professor Dr.Joewono Widjaja ณ สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 21 กรกฏาคม 2562
2019-05-20 ถึง 2019-07-21

Dar es Salaam Institute of Technology

Tanzania

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
นาย ปัณณทัต ทะประสพ นักศึกษา มทส. SUT Student

ปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อ Unsupervised learning for event class selection in nuclear collisions ณ Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 18 พฤศจิกายน 2562
2019-05-18 ถึง 2019-11-18

Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)

Germany

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ] 79 [ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018