รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการออกแบบ
อ. ธนศักดิ์ พิทยากร คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้าน Parametric Modeling of football stadiums in the UK and Thailand ณ De Monfort University ประเทศอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2562 - 6 มิถุนายน 2566

2019-06-07 ถึง 2022-06-06

De Monfort University

United Kingdom

Outbound
ศึกษาต่อ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการออกแบบ
ผศ. ดร. อุทัย มีคำ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Green Thermoplastic Elastomer Reinforced With Microcellulose"

2018-11-26 ถึง 2018-11-30

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการออกแบบ
ผศ. ดร. อุทัย มีคำ คณาจารย์ SUT Faculty


Interfacial Adhesion Study of High Poly (carbonate) Loaded Expoxy Prepreg

2018-07-17 ถึง 2018-07-19

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. อานิสงส์ จิตนารินทร์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ Determination of sandstone porasity and permeability using X-ray microtomography

2019-04-02 ถึง 2019-04-03

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
อ. ดร. บุญณรงค์ อาศัยไร่ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ Quantitative Calculation of Original TOC Source Rock for Understanding HC Expulsion from the Huai Hin Lat Formation, Northeastern Thailand,

2019-03-30 ถึง 2019-04-08

United Arab Emirates

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. ปรัชญา เทพณรงค์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Middle Triassic ostracods (Crustacea) From northern Thailand: first insight into their diversity and paleoenvironmental sighificance ในที่ประชุม 5th International Palaeontological Congress

2018-07-09 ถึง 2018-07-13

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. อานิสงส์ จิตนารินทร์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Earty to Middle Permian ostracods (crustaceans ) of Indochina terrane, central and northeastern Thailand: implication for palaeobiogeography ในที่ประชุม 5 International Palaeontological Congress

2018-07-09 ถึง 2018-07-13

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
ผศ. ดร. อัฆพรรค์ วรรณโกมล ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน

2018-07-07 ถึง 2018-07-11

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีธรณี
นาย วรวิช โชติพรภากร นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology

2018-04-01 ถึง 2018-07-31

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุสาขา
นางสาว กวิสรา น้อยประดิษฐ นักศึกษา มทส. SUT Student


ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี

2018-12-15 ถึง 2019-12-14

Fuzhou University

P.R. China

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ] 78 [ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018