รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
ผศ. ดร. นวรัตน์ นันทพงษ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ปฏิบัติงานวิจัย
2019-02-28 ถึง 2019-03-30

Japan

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
อ. ดร. มัณฑนา แจ่มกลาง คณาจารย์ SUT Faculty

ศึกษาดูงานด้วยทุน Asean-Qa และ Atma Jaya catholic University of Indonesia
2018-10-12 ถึง 2018-12-13

University of Indonesia

Indonesia

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
ผศ. ดร. รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster presention เรื่อง "Alpha-Mangostin Prevents Scopolamine-induced Cognitive Deficit through Inhibition of Caspase-3" ในที่ประชุมวิชาการ " 5th Bordeaux Neurocampus Conference - 2018 (Aging 2018) " ณ เมือง Bordeaux
2018-09-26 ถึง 2018-09-28

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
รศ. สพญ. ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Europhysiology 2018 หัวข้อ The effects of Coenzyme Q-10 on gestational diabelts myometrium แบบ poster
2018-09-12 ถึง 2018-09-19

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
รศ. ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Chrysophylium cainito stem bark extract induces HepG2 apoptosis and cell death by ROS generation ในการประชุมวิชาการ 19 International Microscopy Congress ณ เมือง Sydney
2018-09-09 ถึง 2018-09-24

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
ผศ. ทนพญ. ดร. วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster Presentation เรื่อง Easy Way to Improve Spititual Health Care ในที่ประชุมวิชาการ The 6th International Symposium on Education, Psychology and Social Sciences (ISEPSS 2018)
2018-09-09 ถึง 2018-09-14

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
รศ. ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาเจรจาความตกลงทำความร่วมมือด้านการวิจัย
2018-08-30 ถึง 2018-09-19

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
ผศ. ดร. รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำนักศึกษาเข้าแข่งขันตอบคำถาม 16th Inter-Medical School Physiology Quiz
2018-08-14 ถึง 2018-08-17

Malaysia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
อ. ดร. อัจฉราพร แถวหมอ คณาจารย์ SUT Faculty

นำนักศึกษาเข้าแข่งขันตอบคำถาม 16th Inter-Medical School Physiology Quiz
2018-08-14 ถึง 2018-08-17

Malaysia

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
อ. ดร. อรทัย วีระนันทนาพันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยในแบบ poster persentation เรื่อง "Fabrication of PVP nanofibers incorporated with gold nanoparticles sysnthesized by Curcuma xanthorrhiza rhizome extract"
2018-08-09 ถึง 2018-09-15

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] 77 [ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018