รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
นางสาว ณัฏฐกิตติยา ไพบูลย์ นักศึกษา มทส. SUT Student

นำเสนอแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการ the 7th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development 2018 (7th ICIST 2018)
2018-11-27 ถึง 2018-11-28

The Patra Bali Resort and Villas, Bali

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง International Training Workshop on Modern Breeding and Cultivation Technology of Vegetables เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การปลูกและการอนุรักษ์ฯ
2018-10-13 ถึง 2018-11-01

P.R. China

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน คณาจารย์ SUT Faculty

ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง International Training Workshop on Modern Breeding and Cultivation Technology of Vegetables
2018-10-13 ถึง 2018-11-01

Institute of Vegetables & Flowers (IVF) Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

P.R. China

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ เรื่อง Role of Neuropeptide Y in Incubation Behavior in the Female Native Thai Chicken ในการประชุมวิชาการ 56th Annual Meeting of the Society for Laboratory Animal Science (GV-SOLAS) and 18th Advance Training Course of the IGTP
2018-09-12 ถึง 2018-09-14

Society for Laboratory Animal Science และ Interest Group of Animal Technologists and Research Technicians

Germany

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Chamges pf chemical content and cytology cotyledon explants in ornamental sunflower
2018-09-01 ถึง 2018-09-09

Turkey

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
Dr. Colin Thomas Strine คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง Simudations and Modelling in R
2018-08-11 ถึง 2018-11-14

Biodiversity Conservation Society Sarawak

Singapore

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) เรื่อง "Chrysophyllum cainito stem extract induces HepG2 apoptosis and cell death by ROS generation"
2018-08-09 ถึง 2018-09-15

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
รศ. ดร. สินีนาฏ ศิริ คณาจารย์ SUT Faculty

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มอบให้คณะทำงาน จำนวน 5 รายไปหารือความร่วมมือกับ College of Science, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ในด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการศึกษาแบบ Dual/Double degree ระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต โดยในเบื้องต้นนี้ 1. อ. ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ 2. รศ. ดร.สินีนาฏ ศิริ 3. อ. ดร. Rung Yi Lai 4. ศ. ดร. Yupeng Yan 5. ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
2018-04-11 ถึง 2018-07-11

Nation Cheng Kung University, Taiwan

Taiwan

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
นางสาว นวพร ศรีทอง นักศึกษา มทส. SUT Student

งานวิจัย เรื่อง Smartphone based biosensors: Development of PAD-AgNPs system to detect paraquat dichloride
2018-03-01 ถึง 2018-05-03

University of Arizona

United Stated

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรีคลินิก
ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง The Edible Split-Gill Fungus as an Ternative Source for Mushroom Tea ในที่ประชุม The 2019 Asia Pacific Tea Expo (APTE 2019)
2019-03-03 ถึง 2019-03-04

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] 76 [ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018