รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นางสาว ภัทรินทร์ ศรีนาง

นักศึกษา มทส. เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Qiannan Normal University for Nationalities (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2018-07-08 ถึง 2018-07-21 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นาย ภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์

เข้าร่วม Community and Technolgica (CommTECH) Camp 2018 (นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน)
2018-07-08 ถึง 2018-07-22 Indonesia

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
น. ส. รัตนาภรณ์ อาโรรา

เดินทางไปเข้าร่วมค่ายผู้นำ Global Student Leadership 2018 ณ Daegu Health College เจ้าภาพจัดโดยสมาคม AUAP
2018-08-09 ถึง 2018-08-18 South Korea

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นางสาว วรนิษฐา กริดสาริกัน

นักศึกษา มทส. เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Qiannan Normal University for Nationalities (วิศวกรรมโลหการ)
2018-07-08 ถึง 2018-07-21 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นาย วรวิช โชติพรภากร

เดินทางไปเข้าร่วมค่ายผู้นำ Global Student Leadership 2018 ณ Daegu Health College เจ้าภาพจัดโดยสมาคม AUAP
2018-08-09 ถึง 2018-08-18 South Korea

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นาย ศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข

เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2019 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย ได้แก่ การเรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปวัฒนธรรมการดนตรี การเต้นรำ การปรุงอาหารอินโดนีเซีย และเยี่ยมชมเมืองสุรบายา
2019-01-23 ถึง 2019-02-05 Indonesia

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
รศ. ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง

นำเสนอผลงานวิชาการแบบ Oral เรื่อง Cryptanalysis of a Multi-Factor Biometric-Based Remote Authentication Scheme ในการประชุมวิชาการ The 14th International Conference on Computing and Informationa Technology (IC2IT 2018) จัดโดย King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Fern Universitaet in Hagen, Germany
0000-00-00 ถึง 0000-00-00

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
In Thailand

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
2018-12-09 ถึง 2018-12-09 Indonesia

หารือความร่วมมือ
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณารูปแบบ เนื้อหา รายละเอียดและกิจกรรมของหลักสูตรระยะสั้น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 18 A สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ).
2018-10-16 ถึง 2018-10-16

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
In Thailand

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
รศ. ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ

เข้าร่วมประชุม The 1th AUAP and IAUP Joint International Conference และ The 33rd AUAP Annual Conference ในหัวข้อ Developing the Sustainability of Higher Education Institutions in the Digital Era at University of Surabaya, Indonesia
2018-09-07 ถึง 2018-11-07 Indonesia

เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] 76 [ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018