รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นาย จักรี ไชยบำรุง

เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2019 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย ได้แก่ การเรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปวัฒนธรรมการดนตรี การเต้นรำ การปรุงอาหารอินโดนีเซีย และเยี่ยมชมเมืองสุรบายา
2019-01-23 ถึง 2019-02-05 Indonesia

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
น.ส. จารุภรณ์ ใชยรบ

เข้าร่วม Community and Technolgica (CommTECH) Camp 2018 (นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณ๊)
2018-07-08 ถึง 2018-07-22 Indonesia

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นางสาว ชนาธินาถ โคตรโยธา

นักศึกษา มทส. เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Qiannan Normal University for Nationalities (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์)
2018-07-08 ถึง 2018-07-21 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นางสาว ณัชชา มีสุข

นักศึกษา มทส. เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Qiannan Normal University for Nationalities (สาขาวิชาสารสนเทศ)
2018-07-08 ถึง 2018-07-21 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นางสาว ทัศนีย์ สิทธิธรรม

นักศึกษา มทส. เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Qiannan Normal University for Nationalities (วิศวกรรมการผลิต)
2018-07-08 ถึง 2018-07-21 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นาย ธารเทพ ชมสาคร

เข้าร่วม Community and Technolgica (CommTECH) Camp 2018 (นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณ๊)
2018-07-08 ถึง 2018-07-22 Indonesia

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นาย ธเนศพล เพ็งคุ่ย

นักศึกษา มทส. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 2nd UCUC (UUM CMU USM International Students Conference) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018-07-15 ถึง 2018-07-21

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
In Thailand

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นาย นันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า

นักศึกษา มทส. เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Qiannan Normal University for Nationalities (วิศวกรรมโลหการ)
2018-07-08 ถึง 2018-07-21 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นางสาว ปริมวดี ชุมภูศรี

นักศึกษา มทส. เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Qiannan Normal University for Nationalities (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
2018-07-08 ถึง 2018-07-21 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
นางสาว พัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ

นักศึกษา มทส. เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Qiannan Normal University for Nationalities (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2018-07-08 ถึง 2018-07-21 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ] 75 [ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018