รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
ศูนย์กิจการนานาชาติ/
Dr. Nurhadi Siswanto

Head of Industrial Engineering Department มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
2018-12-10 ถึง 2018-12-12 Indonesia

หารือความร่วมมือ
Inbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
Dr. Sergey Mikushev

Dr. Sergey Mikushev, Director of Saint Petersburg State University Research Park หารือความร่วมมือกับผู้บริหาร มทส. และเป็นวิทยากรการบรรยายในการประชุม 1nd Thai-Russian Roundatble: Collaboration on Gifted Education and Research ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
2018-08-17 ถึง 2018-08-19 Russia

หารือความร่วมมือ
Inbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
Supani, ST., MT

Lecturer, Civil Engineering Department มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
2018-12-10 ถึง 2018-12-12 Indonesia

หารือความร่วมมือ
Inbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
Mr. Thi Denerson

นักศึกษาจาก Birmingham-Southern College, USA เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปี 2561 ร่วมกับ สกอ. โดยมีนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 คน ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยจำนวน 7 สถาบัน แห่งละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ สกอ. 2 คนGSA Thailand Short Course 2018 ณ มทส., สะแกราช
2018-07-15 ถึง 2018-07-19 United Stated

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Inbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
Dr. Tri Joko Wahyu Adi

Head of Civil Engineering Department มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
2018-12-10 ถึง 2018-12-12 Indonesia

หารือความร่วมมือ
Inbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
His Excellency Tshewang Chopel Dorji

The Ambassador and SUTexecutives have both seen an opportunity to begin collaborations in such area as staff and student exchange as well as joint research
2018-09-18 ถึง 2018-09-18 Bhutan

รับรองอาคันตุกะ
Inbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
Distinguished Profes Wu Jie

มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2018-07-13 ถึง 2018-07-13 People's Republic of China

หารือความร่วมมือ
Inbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
Mr. Yoshihiro Kushima

เดินทางมาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ขอความอนุเคราะห์ประสานงานการเดินทางของนักศึกษา, จัดหอพักให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความร้อมให้แก่นักศึกษาจาก Kanazawa Institue of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) ในระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 4 สิงหาคม 2561
2018-08-01 ถึง 2018-11-30 Japan

อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา
Inbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
Prof. Zeng Fenyu

มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2018-07-13 ถึง 2018-07-13 People's Republic of China

หารือความร่วมมือ
Inbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
น. ส. กนกวรรณ ขานรินทร์

เดินทางไปเข้าร่วมค่ายผู้นำ Global Student Leadership 2018 ณ Daegu Health College เจ้าภาพจัดโดยสมาคม AUAP
2018-08-09 ถึง 2018-08-18 South Korea

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] 74 [ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018