รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา/
นาง ธารนที กรมโพธิ์

ดูงานด้านการบริหารงาน การบริการและพัฒนาห้องสมุด ณ Guizhou University of Finance and Economics, Kaili University
2018-09-19 ถึง 2018-09-22 People's Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา/
น.ส. ศิริวรรณ ชุมกลาง

ดูงานด้านการบริหารงาน การบริการและพัฒนาห้องสมุด ณ Guizhou University of Finance and Economics, Kaili University
2018-09-19 ถึง 2018-09-22 People's Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา/
นาง เนาวรัตน์ มหาโคตร

ดูงานด้านการบริหารงาน การบริการและพัฒนาห้องสมุด ณ Guizhou University of Finance and Economics, Kaili University
2018-09-19 ถึง 2018-09-22 People's Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา/
นาย พรสิงห์ นิลผาย

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2018-12-17 ถึง 2018-12-20 Taiwan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา/
นาย วุฒินันท์ วามะกัน

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2018-12-17 ถึง 2018-12-20 Taiwan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
Dr. Agnes Tuti Rumiati

Secretary of the Institute มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-12-10 ถึง 2018-12-12 Indonesia

หารือความร่วมมือ
Inbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
Miss Asayena Viengmany

นักศึกษาจาก University of Hawaii at Manoa, USA เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปี 2561 ร่วมกับ สกอ. โดยมีนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 คน ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยจำนวน 7 สถาบัน แห่งละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ สกอ. 2 คนGSA Thailand Short Course 2018
2018-07-15 ถึง 2018-07-19 United Stated

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
Inbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
Cahyani Satiya Pratiwi

IO Staff for Erasmus+ and International Consortium Management มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-12-10 ถึง 2018-12-12 Indonesia

หารือความร่วมมือ
Inbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
Ms. Chau Phu Thi Hong

มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Can Tho University และเข้าร่วมงาน International Conference on English Language Studies (ICELS 2018)
2018-08-01 ถึง 2018-08-05 Vietnam

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Inbound

ศูนย์กิจการนานาชาติ/
Mr. Da Thach Chanh

มาเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Can Tho University และเข้าร่วมงาน International Conference on English Language Studies (ICELS 2018)
2018-08-01 ถึง 2018-08-05 Vietnam

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Inbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] 71 [ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018