รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ. ดร. สุดารัตน์ ขวัญอ่อน คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานในที่ประชุม The 2019 IEEE 2nd International Conference on Power and Energy Applications (ICPEA2019) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2562

2019-04-27 ถึง 2019-04-30

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ. ดร. บุญเรือง มะรังศรี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Impact of Electric Bus Charging on the Power Distribution System a Case Study IEEE 33 Bus Test System ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา

2019-03-19 ถึง 2019-03-23

Thailand

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ. ดร. สุดารัตน์ ขวัญอ่อน คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Control of a High Step-up Single-Switch Boost Converter by Using Fuzzy Logic Controller ในที่ประชุม 13th South East Asiam Technical University Consortium Symposium (SEATUC2019)

2019-03-14 ถึง 2019-03-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ. ดร. กองพัน อารีรักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง The Stability Analysis of DC Micro-Grid System with PV Array ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ The 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2018) ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่

2019-03-07 ถึง 2019-03-09

Thailand

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
อ. ดร. วิโรจน์ แสงธงทอง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานการวิจัย Voltage Observer-Based Control for Single-Phase Grid Connected PV Inverter ในการประชุมนานชาติ The 2019 International Eectrical Engineering Congress (IEECON2019)

2019-03-06 ถึง 2019-03-08

Thailand

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ. ดร. ธนัดชัย กุลวรานิชพงษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ Asian Conference on Engineering and Natural Sciences (2019 ACENS)

2019-01-22 ถึง 2019-01-24

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ. ดร. ธนัดชัย กุลวรานิชพงษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ร่วมงานสถาปนา Shanghai University of Electric Power ครบ 67 ปี และร่วมเจรจาความร่วมมือกับ Fudan University

2018-10-24 ถึง 2018-10-27

Shanghai University of Electric Power

P.R. China

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
นาย โกศล ชัยเจริญอุดมรุ่ง  นักศึกษา มทส. SUT Student


ทำวิจัยเรื่อง MAXIMUM POWER POINT TRACKING CONTROL USING FUZZY LOGIC CONTROL BASED ON PERTURBATION AND OBSERVATION METHOD FOR STAND-ALONE WIND ENERGY SYSTEM

2018-09-01 ถึง 2019-02-28

University of Nottingham

United Kingdom

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ. ดร. อนันต์ อุ่นศิวิไลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Parmeters Estimated of Induction Machine using Particle Swarm ในการประชุมวิชาการ IFABL-Summer 2018: 2018 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science-Summer Session"

2018-08-17 ถึง 2018-08-19

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
นาย กฤษดา มงคลดี นักศึกษา มทส. SUT Student


ทำวิจัยเกี่ยวกับ Analysis and simulation of the RPC current-based Newton-Raphson power flow model in AT railway system สิงหาคม 2561-มกราคม 2562

2018-08-01 ถึง 2019-01-31

Southwest Jiaotong University

P.R. China

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ] 70 [ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018