รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
นางสาว พรรณเพ็ญ คำแก้ว

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศกรรมศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกาย 2561 - 1 มีนาคม 2562
2018-11-12 ถึง 2019-03-01 Japan

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
นางสาว   พิมพ์วิภา อารมณ์

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Green World Genetics Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
2018-12-10 ถึง 2019-03-01 Malaysia

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
นาย วรวิช โชติพรภากร

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Malaysia-Thailand Joint Authority ประเทศมาเลเซีย
2018-11-12 ถึง 2019-03-01 Malaysia

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
นาย วีรชน ประวัง

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Kanazawa Institute of Technology
2018-11-12 ถึง 2019-03-01 Japan

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/พัฒนางานสหกิจศึกษา
นาย   ศิริอานนท์ ปรึกกระโทก

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ C.T.E.C. Co., Ltd ประเทศกัมพูชา
2018-11-12 ถึง 2019-03-01 Combodia

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์บริการการศึกษา/
Mr. Muhammad Yusron Musta'in, St

มาเข้าร่วมโครงการ Staff Mobility Program 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรม ณ มทส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการทำงาน
2018-07-08 ถึง 2018-07-13 Indonesia

แลกเปลี่ยนบุคลากร
Inbound

ศูนย์บริการการศึกษา/
นาย นิรุตติ์ นิ่มอ่อน

เข้าร่วมกิจกรรม The 1st AUAP Inter-University Basketball and Cheerleading Competition
2018-09-16 ถึง 2018-09-24 People's Republic of China

แลกเปลี่ยนบุคลากร
Outbound

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา/
นาง ขวัญแก้ว เทพวิชิต

ดูงานด้านการบริหารงาน การบริการและพัฒนาห้องสมุด ณ Guizhou University of Finance and Economics, Kaili University
2018-09-19 ถึง 2018-09-22 People's Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา/
อ.ดร. ณัฎฐญา เผือกผ่อง

ศึกษาดูงาน ด้านการบริหาร การบริการและพัฒนาห้องสมุด ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในภูมิภาคเอเซียน ณ Guizhou University of Finance and Economics, Kaili University
2018-09-19 ถึง 2018-09-22 People's Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา/
นาง ธนภร รองจะโปะ

ดูงานด้านการบริหารงาน การบริการและพัฒนาห้องสมุด ณ Guizhou University of Finance and Economics, Kaili University
2018-09-19 ถึง 2018-09-22 People's Republic of China

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ] 70 [ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018