รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศำสตร์
ออร์โธนิติกส์
อ. พญ. ดร. ปิยาอร นำไพศาล คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม OTTWA2020 Assessment of health professionals and evaluation of programmes : Best practice and future development เรื่อง Modified multiple mini interview for health-science and non-health science Suranaree University of Technology student selections จัดโดย An International Association for Medical Education and International Medical University Malaysis ในระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 4 มีนาคม 2563

2020-02-29 ถึง 2020-03-04

An International Association for Medical Education and International Medical University Malaysis

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
อายุรศาสตร์
อ. อ. นพ. ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ณ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562

2019-05-12 ถึง 2019-05-17

Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
อายุรศาสตร์
อ. อ. พญ.ชัชนก เปาอินทร์ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ณ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562

2019-05-12 ถึง 2019-05-17

Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ผศ. พญ. สีขาว เชื้อปรุง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ Wonca Asia Pacific Regional Conference 2020 เรื่อง More than the achievable goal of health outcomes in Prediabetes patients are the equity of individuals feelings outcomes between 3-month follow-up after the lifestyle-modification workshop ณ ประเทศนิวซีแลนด์

2020-04-23 ถึง 2020-04-26

New Zealand

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ผศ. พญ. สีขาว เชื้อปรุง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ 7th Asian Herbal and Traditional Medicine Summit เรื่อง The Efficacy of the Amomum biflorum Jack cream for preventing dry skin in working age adults ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2563

2020-04-20 ถึง 2020-04-21

๋Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
นาย พลวรรธน์ อินทกุล นักศึกษา มทส. SUT Student


นำเสนอผลงาน Detection of carcinogenic liver fluke in stool by polymerase chain reaction using ITS2 ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
นาย ศุภวิชญ์ ศิริญญามาศ นักศึกษา มทส. SUT Student


นำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง Molecular detection of Opisthorchis viverrini in urine by polymerase chain reaction using ITS2 region : a Pilot study ณ Advancing the life Sciences and Public Health Awareness ALPHA 2019

2019-03-21 ถึง 2019-03-26

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศ. นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้บริหาร SUT Executives


หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Joint Ph.D in Entrepreneurship) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Southeast Asia Journal of Transformational Entrepreneurship รวมทั้งหารือแนวทางการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านวิทยาการข้อมูลกับ Coventry University

2019-02-04 ถึง 2019-02-06

Coventry University

United Kingdom

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศ. นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาแนววทางการปฏิบัติงานด้านความเป็นผู้ประกอบการ ณ Skylab, Denmark Technology University

2019-02-01 ถึง 2019-02-01

Denmark Technology University

Sweden

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศ. นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้บริหาร SUT Executives


พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Gothenburg University และศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานด้านความเป็นผู้ประกอบการมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2019-01-31 ถึง 2019-01-31

University of Gothenburg

Sweden

Outbound
ลงนามความร่วมมือ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018