รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
อ. ดร. อุเทน ลีตน คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการ The 7th Annual Conference on Engineering and Information Technology เรื่อง SUITABLE ENERGY MANAGEMENT STRATEGY FOR THE LARGE FACTORY IN THAILAND (PCS GROUP) ในระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคม 2563 ณ ประเทศญี่ปุ่น

2020-03-23 ถึง 2020-03-28

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ. ดร. บุญเรือง มะรังศรี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม The 16th Kyoto International Conference on Science, Engineering, Technology and Natural Resources (SETNR-20) เรื่อง The Feasibility of On-Board Photovoltaics on Plug-in Electric Public Transportation Buses จัดโดย International Association of Engineering & Technology Researchers ในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2020-03-19 ถึง 2020-03-21

International Association of Engineering & Technology Researchers

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ. ดร. ธนัดชัย กุลวรานิชพงษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติในที่ประชุม International Conference on Recent Advances in Engineering and Technology (ICRAET) เรื่อง Maximum Regenerative Braking Power Transfer Capability in AC Railway Power Feeding Systems ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในระหว่างวันที 20-21 กุมภาพันธ์ 2563

2020-02-20 ถึง 2020-02-21

International Academy of Science, Technology, Engineering and Management

Italy

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ. ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 24th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies ในหัวข้อ Analysis of Motorcycle Accident Serverity Influemce in Thailand ในรูปแบบ Oral จัดโดย Hong Kong for Transportation Studies & Department of Architecture and Civil Engineering, City University of Hong Kong ณ 14-16 ธันวาคม 2562 โรงแรม The Mira Hong Kong

2019-12-14 ถึง 2019-12-16

Hong Kong Society for Transportation Studies & Department of Architecture and Civil Engineering, City University of Hong Kong

Hong Kong

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ. ดร. อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม The 14th GMSARN International Conference 2019 on " Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable GMS" ในหัวข้อ Speed Control for Induction Machine using Fuzzy Logic Controller by Considering Power Loss Optimization ในรูปแบบ Oral จัดโดย The Greater Mekong Subregion Academic and Research Network (GMSARN) ณ วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว

2019-11-27 ถึง 2019-12-29

The Greater Mekong Subregion Academic and Research Network (GMSARN)

Lao

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ. ดร. กองพัน อารีรักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานเรื่อง PI Controller Design Using root-locus for Quasi-Z-Source Inverter ในที่ประชุมนานาชาติ ECTI-CON 2019 International Conference ณ จังหวัดชลบุรี

2019-07-10 ถึง 2019-07-13

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ. ดร. สุดารัตน์ ขวัญอ่อน คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานในที่ประชุม The 2019 IEEE 2nd International Conference on Power and Energy Applications (ICPEA2019) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2562

2019-04-27 ถึง 2019-04-30

Singapore

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ. ดร. บุญเรือง มะรังศรี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Impact of Electric Bus Charging on the Power Distribution System a Case Study IEEE 33 Bus Test System ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา

2019-03-19 ถึง 2019-03-23

Thailand

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ. ดร. สุดารัตน์ ขวัญอ่อน คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Control of a High Step-up Single-Switch Boost Converter by Using Fuzzy Logic Controller ในที่ประชุม 13th South East Asiam Technical University Consortium Symposium (SEATUC2019)

2019-03-14 ถึง 2019-03-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ. ดร. กองพัน อารีรักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง The Stability Analysis of DC Micro-Grid System with PV Array ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ The 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2018) ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่

2019-03-07 ถึง 2019-03-09

Thailand

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] 69 [ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018