รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ "FLEXURAL STRENGTH OF RIGID PAVEMENT USING RECYCLED CONCRETE AGGREGATES IMPROVED BY POLYVINYL ALCOHOL"

2018-10-11 ถึง 2018-11-15

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
อ. ดร. Menglim Hoy คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ "Strength and Microstructure Assessment of Recycled Asphalt Pavement-Slag Geopolymer as a Road Material"

2018-09-24 ถึง 2018-09-29

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ศึกษาดูงานการจัดระบบการศึกษาและหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ

2018-09-20 ถึง 2018-09-24

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
รศ. ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร ผู้บริหาร SUT Executives


ไปหารือความร่วมมือทางวิชาประกอบด้วยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข้อมูลเบื้องต้นด้านความเป็นสากลของ มทส. การกำหนดเป้าหมายจากผลการประชุม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรร่วมปริญญา/สองปริญญา (Double Degree Program) และส่งเสริมเรื่อง Student Mobility ของทั้งสองสถาบัน ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบัน Course mapping ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2018-09-17 ถึง 2018-09-20

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
Dr. Erich Bauer
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


ผู้เชี่ยวชาญจาก Institute of Applied Mechanics, Graz University of Technology เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Constitutive Modelling of Grain Fragmentation, Creep and Stress Relaxation of Soils and Rockfills ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น4 อาคารวิชาการ 1 โดยมี รศ. ดร. อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ เป็นผู้ประสานงาน

2018-09-11 ถึง 2018-09-19

Graz University of Technology, Austria

Austria

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
รศ. ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์ คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน

2018-07-07 ถึง 2018-07-11

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโลหการ
อ. ทนงศักดิ์ ยิ่งนคร คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ The 4 th International Conference on Material Engineering and Manufacturing (ICMEM 2020) เรื่อง Study on Recovery of Rare Earth Elements from NdFeB Magnet Scrap by Using Selective Leaching ในระหว่างวันที่ 10-13 เมษายน 2562 ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

2020-05-10 ถึง 2020-04-13

Chiba University

China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโลหการ
ผศ. ดร. สงบ คำค้อ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International conference on material engineering and manufacturing (ICMEM 2020) ในหัวข้อ Smelting Reduction of Spent Catalyst Containing Nickel : A Preliminary Study ในรูปแบบ Oral จัดโดย Chiba University ร่วมกับ Shanghai Polytechnic University และ Chemistry and Materials Society ณ 10-13 April 2020, Chiba University, Tokyo, Japan

2020-04-10 ถึง 2020-04-13

Chiba University

๋Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโลหการ
ผศ. ดร. ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการ Phase Evolution-Property Relationships of PIMed 5-40 Vol% SjC-Reinforced Aluminium Composite ในระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2562

2019-05-22 ถึง 2019-05-25

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโลหการ
อ. ดร. วราภรณ์ ปิยวิทย์ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Symposium on Urban Mining and Waste Management (SUMEast 2019), China ในระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2562

2019-05-18 ถึง 2019-05-25

P.R. China

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] 67 [ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018