รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
นาย กฤตกร วงศ์ศรี

เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ University of Victoria, Canada
2018-01-07 ถึง 2018-10-30 Canada

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
นางสาว ธนาภรณ์ ใจชอบสันเที่ยะ

เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Botanischer Garden Muchen-Nymphengburg, Germany
2019-03-11 ถึง 2019-06-28 Germany

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
นางสาว นวรัตน์ ตวงดอน

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Can Tho University
2019-06-08 ถึง 2019-07-01

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
นาย ปุณณภพ วัชรมัยสกุล

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Nagaoka University of Technology
2018-11-13 ถึง 2018-03-02 Japan

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
นางสาว พศิกา ธาราศานิต

เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Hunan University of Humanities Science and Technology
2019-03-11 ถึง 2019-06-28 People's Republic of China

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
นาย วงศกร สุขแสง

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2019-03-11 ถึง 2019-06-28 Japan

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
นาย วรวิช โชติพรภากร

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Malaysit-Thailand joint authorty
2018-11-12 ถึง 2019-03-01 Malaysia

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
นางสาว วรางคณา ศิริวัฒนวิบูลย์

เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Hunan University of Humanities Science and Technology
2019-03-11 ถึง 2019-06-28 People's Republic of China

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
นาย วีระชน ประวัง

เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Kanazawa Institute of Technology
2018-11-12 ถึง 2019-03-01 Japan

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/
นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วประเสิรฐ

เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Hunan University of Humanities Science and Technology
2019-03-11 ถึง 2019-06-28 People's Republic of China

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] 67 [ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018