รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
รศ. ดร. อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานต่างประเทศ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ TRA2020: Rethinking transport towords clean and inclusive mobility เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิจัยและวิศวกรรมโยธาด้านการขนส่งและวัสดุ pavement ในหัวข้อ Reduction of Skid Resistance due to Comulative Traffic Volume: A case study in Northeast Thailand ในรูปแบบ Oral จัดโดย Ministry of Transport and Communication ณ ประเทศฟินแลนด์

2020-04-26 ถึง 2020-04-30

Ministry of Transport and Communication

Finland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ผศ. ดร. ปรียาพร โกษา


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม 7th Annual Conference on Engineering and information Technology (ACEAIT 2020) เรื่อง The Estimation of Runoff Frequency in Lam Takhong River Basin using MIKE11-NAM ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย Annual Conference on Engineering and Information Technology (ACEAIT) ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2563

2020-03-24 ถึง 2020-03-26

Annual Conference on Engineering and Information Technology (ACEAIT)

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
Mr. Bundam Ro นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ GTI Consortium โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Global Project-Based-Learning (gPBL) 2019 จำนวน 5 คน ได้แก่ นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ Mr. Bundam Ro นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3.นางสาวบุษยามาศ คะเรารัมย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นายธเนศพล เพ็งคุ่ย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

2019-12-11 ถึง 2019-12-21

Shibaura Institute of Technology

Japan

Outbound
ค่ายนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
นางสาว บุษยามาศ คะเรารัมย์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ GTI Consortium โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Global Project-Based-Learning (gPBL) 2019 จำนวน 5 คน ได้แก่ นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ Mr. Bundam Ro นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3.นางสาวบุษยามาศ คะเรารัมย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นายธเนศพล เพ็งคุ่ย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

2019-12-11 ถึง 2019-12-21

Shibaura Institute of Technology

Japan

Outbound
ค่ายนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
อ. ดร. รัตนาภรณ์ เกษมศรี คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปเก็บข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับ MaaS (Mobility as Service) ด้านระบบการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในโซนประเทศยุโรป ณ ประเทศฟินแลน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ MOU ร่วมกับ Urban Transportation Planning, Department of Civil and Environment, Nagaoka University of Technology, Japan

2019-08-21 ถึง 2019-08-28

Finland

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
รศ. ดร. อวิรุทธิ์ ชินกุลนิวัฒน์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ Rainfall-induced shallow landslides: Behavior and mitigation approach ในที่ประชุม 16-18 กรกฏาคม 2562 ณ เมืองฮอกไกโด ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2562

2019-07-16 ถึง 2019-07-18

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
อ. ดร. รัตนาภรณ์ เกษมศรี คณาจารย์ SUT Faculty


เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปเป็นกรรมการสัมภาษณ์ผู้รับทุน Thailand Scholarship 2019 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

2019-05-23 ถึง 2019-05-24

Myanmar

Outbound
สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
Prof. Arul Arulrajah
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Ground improvement for airports and railways: case studies ในการสัมมนาของสาขาวิชา Geotechnical Engineering ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิชาการ 1

2019-05-12 ถึง 2019-05-12

Swinburnce University of Technology

Australia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
รศ. ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ The International Civil Engineering and Architecture Conference 2019 (ICEARC19)

2019-04-17 ถึง 2019-04-20

Turkey

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปวางแผนการทำวิจัยและติดตามดูความคืบหน้าในการปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษา

2019-03-04 ถึง 2019-03-11

Australia

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] 66 [ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018