รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
Prof. Arul Arulrajah
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Ground improvement for airports and railways: case studies ในการสัมมนาของสาขาวิชา Geotechnical Engineering ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิชาการ 1

2019-05-12 ถึง 2019-05-12

Swinburnce University of Technology

Australia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
รศ. ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ The International Civil Engineering and Architecture Conference 2019 (ICEARC19)

2019-04-17 ถึง 2019-04-20

Turkey

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปวางแผนการทำวิจัยและติดตามดูความคืบหน้าในการปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษา

2019-03-04 ถึง 2019-03-11

Australia

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความเรื่อง "Application of Bearing Reinforcement Earth Wall for Mining Activity"

2019-02-26 ถึง 2019-03-01

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
อ. ดร. Menglim Hoy คณาจารย์ SUT Faculty


สอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

2019-01-24 ถึง 2019-01-28

Cambodia

Outbound
สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม ด้านความรู้พื้นฐานในการก่อสร้างและระบบบริหารจัดการ

2019-01-21 ถึง 2019-01-25

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
Dr. Hossein Moayedi
นักวิจัย Researcher


เดินทางมาเป็นนักวิจัยเต็มเวลาในที่ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2019-01-02 ถึง 2020-02-01

University Putra Malaysia

Malaysia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ "FLEXURAL STRENGTH OF RIGID PAVEMENT USING RECYCLED CONCRETE AGGREGATES IMPROVED BY POLYVINYL ALCOHOL"

2018-10-11 ถึง 2018-11-15

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
อ. ดร. Menglim Hoy คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ "Strength and Microstructure Assessment of Recycled Asphalt Pavement-Slag Geopolymer as a Road Material"

2018-09-24 ถึง 2018-09-29

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ศึกษาดูงานการจัดระบบการศึกษาและหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ

2018-09-20 ถึง 2018-09-24

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] 66 [ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018