รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี/โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
นาย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ

หารือแนวทางการดำเนินด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการกับผู้บริหาร Chalmers School of Entrepreneurship, Chalmers University of Technology
2019-01-30 ถึง 2019-01-30 Sweden

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
นาย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ

ศึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการและการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Problem Based Learning (PBL) เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ ณ Aalborg University, Denmark
2019-01-29 ถึง 2019-01-29 Denmark

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
นาย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Gothenburg University กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และดูงานแนวทางการปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการที่ประสบความร่วมสำเร็จในประเทศเดนมาร์ก และสวีเดน รวมทั้งเดินทางไปหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกด้านความเป็นผู้ประกอบการ และความร่วมมือในอนาคต ระหว่าง Coventry University ประเทศสหราชอาณาจักร กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2019-01-27 ถึง 2019-02-07 Dendark, Sweden, United Kingdom United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ลงนามความร่วมมือ
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
นาย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ

พาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ชนะเลิศกิจกรรม SUT Startup Camp และ SUT Hackathon ไปศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ การบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ และการส่งเสริมระบบนิเวศความเป็นผู้ประกอบการ ณ เมือง Daejong และ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ณ KAIST และ Souel Innovation Center
2018-11-19 ถึง 2018-11-24 South Korea

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
นาย พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
2018-07-10 ถึง 2018-09-10 Malaysia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

Ashoka University Exchange Conference 2019 at Ashoka University Network
2019-02-20 ถึง 2019-02-24 United State of America

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ.ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

attended the 9th Annual Ashoka U Exchange “Beyond Boundaries and Borders: Expanding Possibilities for the Future of Higher Education” (AUX 2019) in San Diego, California, USA.
2019-02-20 ถึง 2019-02-26 United Stated

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

ไปเข้าร่วมการประชุม the third World Technology Universities Congress ณ Indian Institute of Technology Madras และ Hindustan Institute of Science and Technology และได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ Entrepreneurship Development Initiative@SUT: The Journey toward becoming Entrepreneurial University
2018-11-28 ถึง 2018-12-01 India

เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ.ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมงาน "The 1 st SEAITE Symposium 2018 : Embracing Entrepreneurship for Education 4.0"
2018-10-07 ถึง 2018-10-09 Malaysia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
อ. ดร. มัลลิกา สังข์สนิท

ศึกษา สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
2018-09-16 ถึง 2018-09-30 France

อื่น ๆ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] 63 [ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018