รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
อ. ดร. ศิริวรรณ โชคค้า คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Electrical conductivity and structural stability of Ni-doprd LaBaCo2O5? cathode material for low-temperature solid oxide fuel cells ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Advance Nano Materials 2019 ณ University of Aveiro สาธารณรัฐโปรตุเกส ในระหว่างวันที่ 11-24 กรกฏาคม 2562

2019-07-11 ถึง 2019-07-24

Portugal

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
รศ. ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ The Setting reaction and properties of calcium phosphate cement incorporating polyacrylic acid and disodium hydrogen phosphate ในที่ประชุมนานาชาติ 14th International Conference on Materials Chemistry (MC14) ณ Aston University เบอร์มิ่งแฮม ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2562

2019-07-08 ถึง 2019-07-11

Aston University

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
ผศ. ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกุล คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมโครงการโครงการ Bussiness Brotherhood และ Startup Thailand League

2018-11-19 ถึง 2018-11-25

South Korea

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
อ. ดร. ศิริวรรณ โชคค้า คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Utilization of NaOH-active SIO2 Activator System form Rice Ash Base a Natural Waste for Metakaolin-based Geopolymer Synthesis ในการประชุมวิชาการ 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environment Sustainablity (BIORESTEC) ณ ซิทเกส

2018-09-16 ถึง 2018-09-19

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
นางสาว สิริพร ธิกันทา นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยประกอบการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ ณ University of New South Wales  (UNSW) ประเทศออสเตรเลีย

2018-08-01 ถึง 2019-02-28

University of New South Wales

Australia

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
อ. ดร. จิรัชญา อายะวรรณา คณาจารย์ SUT Faculty


ประชาสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ

2018-07-30 ถึง 2018-08-02

Vietnam

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
รศ. ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน

2018-07-07 ถึง 2018-11-07

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเทคโนโลยีการออกแบบ
อ. สยาม ทองนาค คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมนานาชาติ The 4th International Conference on Material Engineering and Manufacturing (ICMEM 2020) เรื่อง Study on Microstructure Transformantion of High Strength Hot Rolled Steel by Using Finite Element Simulation ระหว่างวันที่ 10-13 เมษายน 2563 ณ Chiba University, Japan

2020-04-10 ถึง 2020-04-13

Chiba University

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
นาย นนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ GTI Consortium โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Global Project-Based-Learning (gPBL) 2019 จำนวน 5 คน ได้แก่ นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ Mr. Bundam Ro นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3.นางสาวบุษยามาศ คะเรารัมย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นายธเนศพล เพ็งคุ่ย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

2019-12-11 ถึง 2019-12-21

Shibaura Institute of Technology

Japan

Outbound
ค่ายนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
อ. ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม SEATUC 2020 เรื่อง 1. Blended-Based Learning Implementation in Engineering Classroom 2. Wireless network design for dairy sensor devices 3. Development of raspberry pi 3B+ based smart access point 4. Intelligent Green-House control system ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563

2020-02-26 ถึง 2020-02-28

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Thailand

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] 63 [ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018