รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. พรมพร บุญพรม คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโปรแกรม Codesys เพื่อควบคุมระบบออโตเมชันขนาดเล็กใช้งานร่วมกับไมโครโพรเซลเซอร์

2018-07-09 ถึง 2018-09-21

Germany

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
รศ. ดร. จิระพล ศรีเสริฐผล คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน

2018-07-07 ถึง 2018-11-07

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. พิจิตรา เอื้องไพโรจน์ คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน

2018-07-07 ถึง 2018-11-07

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
นาย อภิลักษณ์ หล่อนกลาง นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology

2018-04-01 ถึง 2018-07-31

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
ผศ. ดร. ศิริวรรณ โชคค้า คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม 22nd LONDON International Conference on “Agricultural Biological and Environmental Science (LABES-20) เรื่อง Synthesis and Utilization of Sodium Silicate from Agricultural Waste as a Deflocculant in Clay-Based Ceramic Slip Production ณ ประเทศสหราชอาณาจักร์ ระหว่างวันที่ 3-19 เมษายน 2563

2020-04-03 ถึง 2020-04-19

๊United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
รศ. ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปติดตามและเยือน นายปริทัศน์ ไทยทะเล นักศึกษาได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ไปทำวิจัยระยะสั้น พร้อมกับเข้าหารือความร่วมมือการวิจัยกับ Prof. Julie Gough ณ University of Manchester สหราชอาณาจักร์

2019-07-11 ถึง 2019-07-15

Aston University

United Kingdom

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
อ. ดร. ศิริวรรณ โชคค้า คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Electrical conductivity and structural stability of Ni-doprd LaBaCo2O5? cathode material for low-temperature solid oxide fuel cells ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Advance Nano Materials 2019 ณ University of Aveiro สาธารณรัฐโปรตุเกส ในระหว่างวันที่ 11-24 กรกฏาคม 2562

2019-07-11 ถึง 2019-07-24

Portugal

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
รศ. ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ The Setting reaction and properties of calcium phosphate cement incorporating polyacrylic acid and disodium hydrogen phosphate ในที่ประชุมนานาชาติ 14th International Conference on Materials Chemistry (MC14) ณ Aston University เบอร์มิ่งแฮม ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2562

2019-07-08 ถึง 2019-07-11

Aston University

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
ผศ. ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกุล คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมโครงการโครงการ Bussiness Brotherhood และ Startup Thailand League

2018-11-19 ถึง 2018-11-25

South Korea

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
อ. ดร. ศิริวรรณ โชคค้า คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Utilization of NaOH-active SIO2 Activator System form Rice Ash Base a Natural Waste for Metakaolin-based Geopolymer Synthesis ในการประชุมวิชาการ 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environment Sustainablity (BIORESTEC) ณ ซิทเกส

2018-09-16 ถึง 2018-09-19

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] 62 [ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018