รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความเรื่อง "Application of Bearing Reinforcement Earth Wall for Mining Activity"
2019-02-26 ถึง 2019-03-01

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
อ. ดร. Menglim Hoy คณาจารย์ SUT Faculty

สอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
2019-01-24 ถึง 2019-01-28

Cambodia

Outbound
สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข คณาจารย์ SUT Faculty

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม ด้านความรู้พื้นฐานในการก่อสร้างและระบบบริหารจัดการ
2019-01-21 ถึง 2019-01-25

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
Dr. Hossein Moayedi นักวิจัย Researcher

เดินทางมาเป็นนักวิจัยเต็มเวลาในที่ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2019-01-02 ถึง 2020-02-01

University Putra Malaysia

Malaysia

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ "FLEXURAL STRENGTH OF RIGID PAVEMENT USING RECYCLED CONCRETE AGGREGATES IMPROVED BY POLYVINYL ALCOHOL"
2018-10-11 ถึง 2018-11-15

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
อ. ดร. Menglim Hoy คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ "Strength and Microstructure Assessment of Recycled Asphalt Pavement-Slag Geopolymer as a Road Material"
2018-09-24 ถึง 2018-09-29

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ศึกษาดูงานการจัดระบบการศึกษาและหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ
2018-09-20 ถึง 2018-09-24

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
รศ. ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร ผู้บริหาร SUT Executives

ไปหารือความร่วมมือทางวิชาประกอบด้วยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข้อมูลเบื้องต้นด้านความเป็นสากลของ มทส. การกำหนดเป้าหมายจากผลการประชุม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรร่วมปริญญา/สองปริญญา (Double Degree Program) และส่งเสริมเรื่อง Student Mobility ของทั้งสองสถาบัน ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบัน Course mapping ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2018-09-17 ถึง 2018-09-20

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
Dr. Erich Bauer อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

ผู้เชี่ยวชาญจาก Institute of Applied Mechanics, Graz University of Technology เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Constitutive Modelling of Grain Fragmentation, Creep and Stress Relaxation of Soils and Rockfills ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น4 อาคารวิชาการ 1 โดยมี รศ. ดร. อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ เป็นผู้ประสานงาน
2018-09-11 ถึง 2018-09-19

Graz University of Technology, Austria

Austria

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
รศ. ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์ คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-07-11

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] 62 [ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018