รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ. ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ คณาจารย์ SUT Faculty

ผู้จัดการทีมกีฬาเรือพายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน ครั้งที่ 19 ด้วยทุนการกีฬาแห่งประเทศไทย
2018-10-12 ถึง 2018-12-17

Myanmar

Outbound
อื่น ๆ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
รศ. ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ได้รับเชิญเป็น Invited speaker บรรยายในหัวข้อ "Development of health and Pharmaceutical Research Competitiveness Toward Sustainability Develoment Goals (SDGs)"
2018-08-22 ถึง 2018-08-25

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
ผศ. ดร. วิภาวี หัตถกรรม คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมโครงการ BeYoung Be Yond Start up Boot Camp
2018-07-15 ถึง 2018-07-22

Taiwan

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
ผศ. ดร. วิภาวี หัตถกรรม คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-11-07

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
นางสาว ธนตวรรณ กมลกลาง นักศึกษา มทส. SUT Student

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
นางสาว ธนัตถ์ศรณ์ ชัยศิริทุ่งนากลาง นักศึกษา มทส. SUT Student

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
อ. ดร. รัตนาภรณ์ เกษมศรี คณาจารย์ SUT Faculty

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปเป็นกรรมการสัมภาษณ์ผู้รับทุน Thailand Scholarship 2019 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562
2019-05-23 ถึง 2019-05-24

Myanmar

Outbound
สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
Prof. Arul Arulrajah อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Ground improvement for airports and railways: case studies ในการสัมมนาของสาขาวิชา Geotechnical Engineering ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิชาการ 1
2019-05-12 ถึง 2019-05-12

Swinburnce University of Technology

Australia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
รศ. ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ The International Civil Engineering and Architecture Conference 2019 (ICEARC19)
2019-04-17 ถึง 2019-04-20

Turkey

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
ศ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข คณาจารย์ SUT Faculty

เดินทางไปวางแผนการทำวิจัยและติดตามดูความคืบหน้าในการปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษา
2019-03-04 ถึง 2019-03-11

Australia

Outbound
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษา

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] 61 [ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018