รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
เทคโนธานี
เทคโนธานี
อ. ดร. ฉัตรชัย พิศพล ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2018-07-24 ถึง 2018-07-29

P.R. China

Outbound
ศึกษาดูงาน

เทคโนธานี
เทคโนธานี
อ. ดร. สารัมภ์ บุญมี ผู้บริหาร SUT Executives


ลงนาม MOU และกิจกรรม start up ณ (NTUST) Taipei

2018-07-18 ถึง 2018-07-22

National Taiwan University of Science and Technology

Taiwan

Outbound
ลงนามความร่วมมือ

ส่วนประชาสัมพันธ์
นางสาว จันทรรัตน์ บุญมาก พนักงาน SUT Staff


ศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange กับ Harbin Engineering University ในระหว่างวันที่ 2-15 มิถุนายน 2562 โดยเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของ Harbin Engineering University รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมีดังนี้ นางสาวจันทรรัตน์ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพันธ์ นางสาวจารุวรรณ คงมั่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา นางสาวสุชญา ศรีไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุรวิวัฒน์

2019-06-02 ถึง 2019-06-15

Harbin Engineering University

P.R. China

Outbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ส่วนกิจการนักศึกษา
นางสาว จารุวรรณ คงมั่น พนักงาน SUT Staff


ศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange กับ Harbin Engineering University ในระหว่างวันที่ 2-15 มิถุนายน 2562 โดยเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของ Harbin Engineering University รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมีดังนี้ นางสาวจันทรรัตน์ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพันธ์ นางสาวจารุวรรณ คงมั่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา นางสาวสุชญา ศรีไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุรวิวัฒน์

2019-06-02 ถึง 2019-06-15

Harbin Engineering University

P.R. China

Outbound
แลกเปลี่ยนบุคลากร

ส่วนกิจการนักศึกษา


นำนักศึกษาไปทำการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

2019-03-07 ถึง 2019-03-10

FPT University

Vietnam

Outbound
อื่น ๆ

ส่วนกิจการนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
นางสาว กีรติกา เหล่าประเสริฐ นักศึกษา มทส. SUT Student


ผู้นำนักศึกษาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ของนักศึกษา รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาที่มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2019-08-01 ถึง 2019-08-07

Humanitarian Affairs United Kingdom Humanitarian Affairs United Kingdom

Malaysia

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

ส่วนกิจการนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
นาย อธิชา นาคะพงษ์ นักศึกษา มทส. SUT Student


ผู้นำนักศึกษาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ของนักศึกษา รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาที่มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2019-08-01 ถึง 2019-08-07

Humanitarian Affairs United Kingdom Humanitarian Affairs United Kingdom

Malaysia

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
สถานวิจัย
ผศ. ดร. ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ คณาจารย์ SUT Faculty


ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

2020-01-27 ถึง 2020-02-29

Cambodia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
สถานวิจัย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี เต็มสระน้อย พนักงาน SUT Staff


ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

2020-01-27 ถึง 2020-02-29

Cambodia

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาแพทยศำสตร์
สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ผศ. ทพ. ดร. ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานและร่วมการประกวดผลงานทางวิชาการในที่ประชุม The 48th International Exhibition of Inventions Geneva สมาพันธรัฐสวิส ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563

2020-03-24 ถึง 2020-04-01

Switzerland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018