รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์/พยาธิวิทยา
อ.ทนพ.ดร. สนอง สุขแสวง

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "Stem cell drug testing and next heneration of cell-based therapy"
2018-06-12 ถึง 2018-10-12 People's Republic of China

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/รังสีวิทยา
อ. พญ. จิรภา จันทร์แสงจันทร์

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Interinstitutional Point-Of-Care Ultrasound Workshop for Enhancing Performance cCapacity : Learners' perspective ในการประชุมนานาชาติ An international Association for Medical Education (Amee 2018): Educating the future healthcare profession and the roles of the teacher (AMEE2018) ณ สวิตเซอร์แลนด์
2018-08-25 ถึง 2018-08-29 Switzerland

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/รังสีวิทยา
อ. พญ. จิรภา จันทร์แสงจันทร์

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Interinstittutional Point-Of-Care Ultrasound Workshop for Enhancing Performance Capacity : Learners' persoective
2018-08-24 ถึง 2018-09-03 Switzerland

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/ศัลยศาสตร์
น.พ. ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์

นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมประชุมนานาชาติ An international Association For Medical Education (Amee 2018)
2018-07-25 ถึง 2018-08-02 Switzerland

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/ศัลยศาสตร์
น.พ. ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์

นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมประชุมหน่วย Colorectal Surgery ประจำโรงพยาบาล Seoul St. Mary's Hospital, The Catholic University of Korea
2018-07-23 ถึง 2018-08-17 South Korea

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/ศัลยศาสตร์
ผศ.นพ. ทวีศักดิ์ ทองทวี

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Screening colonoscopy for colorectal tumors in Helicobacter pytori related chronic gastritis 1,000 cases experience in Thaailand"
2018-12-15 ถึง 2018-12-20 Netherlands

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/ศัลยศาสตร์
อ.นพ. ศุภกฤต อุยวัฒนากุล

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง Prediction of 28-day mortality and sepsis occurrence by APACHE II score and albumin at admission in multi-based surgical intensive care unit in Thailand (THAI-SICU study) ในการประชุมนานาชาติ Public Health, Epidemiology & Nutrition ณ ประเทศฮ่องกง
2018-09-21 ถึง 2018-09-22 Hong Kong

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/ศัลยศาสตร์
อ. นพ. ศุภกฤต อุยวัฒนากุล

ปฏิบัติงานวิจัย/เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
2018-02-07 ถึง 2018-07-21 New Zealand

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/ศูนย์วิจัยโรคปรสิต
Ms. Thorsoeng Thongyindee

ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2018-07-24 ถึง 2018-08-03 United Kingdom

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Inbound

สำนักวิชาแพทยศาสตร์/ออร์โธปิดิกส์
อ. พญ. กัณฐิกา วศินพงศ์วณิช

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Clinical Outcomes and Complication of Full Endoscopic Interlaminar Lumbar Discectomy in an International Hospital in Thailand
2018-07-18 ถึง 2018-07-21 Taiwan

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018