รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. พิจิตรา เอื้องไพโรจน์ คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-11-07

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
นาย อภิลักษณ์ หล่อนกลาง นักศึกษา มทส. SUT Student

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
อ. ดร. ศิริวรรณ โชคค้า คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Electrical conductivity and structural stability of Ni-doprd LaBaCo2O5? cathode material for low-temperature solid oxide fuel cells ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Advance Nano Materials 2019 ณ University of Aveiro สาธารณรัฐโปรตุเกส ในระหว่างวันที่ 11-24 กรกฏาคม 2562
2019-07-11 ถึง 2019-07-24

Portugal

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
ผศ. ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกุล คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมโครงการโครงการ Bussiness Brotherhood และ Startup Thailand League
2018-11-19 ถึง 2018-11-25

South Korea

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
อ. ดร. ศิริวรรณ โชคค้า คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Utilization of NaOH-active SIO2 Activator System form Rice Ash Base a Natural Waste for Metakaolin-based Geopolymer Synthesis ในการประชุมวิชาการ 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environment Sustainablity (BIORESTEC) ณ ซิทเกส
2018-09-16 ถึง 2018-09-19

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
นางสาว สิริพร ธิกันทา นักศึกษา มทส. SUT Student

นักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยประกอบการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ ณ University of New South Wales  (UNSW) ประเทศออสเตรเลีย
2018-08-01 ถึง 2019-02-28

University of New South Wales

Australia

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
อ. ดร. จิรัชญา อายะวรรณา คณาจารย์ SUT Faculty

ประชาสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ
2018-07-30 ถึง 2018-08-02

Vietnam

Outbound
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเซรามิก
รศ. ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ ผู้บริหาร SUT Executives

เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน
2018-07-07 ถึง 2018-11-07

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
ผศ. ดร. สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย คณาจารย์ SUT Faculty

เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Reliability, Safety, and Security of Railway Systems: Modeling, Analysis. Verification and Certification (RSSRail 2019) ในการประชุม The International Conference on Reliability, Safety, and Security of Railway Systems: Modeling, Analysis. Verification and Certification (RSSRail 2019) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 2 -7 มิถุนายน 2562
2019-06-02 ถึง 2019-06-07

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
อ. ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral เรื่อง "PROGRAM DESIGN FOR SUPPORTING RESEARCH EXCHANGE/LABORATORY INTERNSHIP PROJECT:A MIXED MODEL CASE STUDY" ท่องเที่ยว
2019-04-21 ถึง 2019-05-05

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] 59 [ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018