รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
นาย จิตตินันท์ แสนภูวา นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปแลกเปลี่ยนในภาควิชา Computer Science and Engineering ณ Korea University of Technology and Education

2019-02-28 ถึง 2019-06-21

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. เล็ก วันทา คณาจารย์ SUT Faculty


สอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

2019-01-24 ถึง 2019-01-28

Cambodia

Outbound
สัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
รศ. ดร. อติชาต วงศ์กอบลาภ ผู้บริหาร SUT Executives


ไปหารือความร่วมมือทางวิชาประกอบด้วยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข้อมูลเบื้องต้นด้านความเป็นสากลของ มทส. การกำหนดเป้าหมายจากผลการประชุม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรร่วมปริญญา/สองปริญญา (Double Degree Program) และส่งเสริมเรื่อง Student Mobility ของทั้งสองสถาบัน ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบัน Course mapping ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2018-09-17 ถึง 2018-09-20

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
อ. ดร. นิคม กลมเกลี้ยง คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า เรื่อง Methanol Film on Oxygenated Graphite at Low Temperatures: Transition from a Ring to String Configurations'

2018-08-31 ถึง 2018-09-09

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. อติชาต วงศ์กอบลาภ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานเรื่อง Hysteresis Loop Study for Adsorption of Fluid in Ink-Bottle Shaped Carbon ในการประชุมวิชาการ X International Symosium Surface Heterogenelty Effects in Adsorption, Catalysis and Related Phenomena ณ Lublin

2018-08-27 ถึง 2018-08-31

Poland

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. เล็ก วันทา คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2018-07-23 ถึง 2018-07-28

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. เล็ก วันทา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Solution-Mediated Polymorphic Tranformation between Two Polymorphs of L-Histidine in Several Solvents ในที่ประชุมวิชาการ The 25th International Workshop on Industrial Crystallization (BIWIC 2018)

2018-05-09 ถึง 2018-07-09

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ. ดร. กระวี ตรีอำนรรค คณาจารย์ SUT Faculty


เสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม he 7th Annual Conference on Engineering and Information Technology เรื่อง Empriical Modelling of Temperature in Fogging Greenhouse และบทความเรื่อง Kinematics Motion of Paddy in Hot Air Pulse Flow ณ Osaka Gakuin University, Japan ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2563

2020-03-24 ถึง 2020-03-26

Osaka Gakuin University

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. อัฏฐพล อริยฤทธิ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานในที่ประชุม 2020 IEEE11th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT2020) เรื่อง The Multi-objective Design Optimization of Automated Guided Vehicles Car Structure using Genetic Algorithms ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 จัดโดย University of Cape Town ณ ประเทศแอฟริกาใต้

2020-01-20 ถึง 2020-01-22

University of Cape Town

South Africa

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม Innovation Aviation & Aerospace Industry International Conference 2020 (IAAI International Conference 2020) เรื่อง Real-Time 3D UAV Pose Estimation by Visualization และ Angle of Attack Sensor for Small Fixed Wing Unmanned Aerial Vehicles ในระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชุมพร

2020-01-13 ถึง 2020-01-17

Thailand

In Thailand
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] 59 [ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018