รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี/รองวิจัยฯ
รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา

ศึกษาแนววทางการปฏิบัติงานด้านความเป็นผู้ประกอบการ ณ Skylab, Denmark Technology University
2019-02-01 ถึง 2019-02-01 Sweden

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/รองวิจัยฯ
รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Gothenburg University ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานด้านความเป็นผู้ประกอบการมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2019-01-31 ถึง 2019-01-31 Sweden

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/รองวิจัยฯ
รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา

หารือแนวทางการดำเนินด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการกับผู้บริหาร Chalmers School of Entrepreneurship, Chalmers University of Technology
2019-01-30 ถึง 2019-01-30 Sweden

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/รองวิจัยฯ
รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา

ศึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการและการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Problem Based Learning (PBL) เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ ณ Aalborg University, Denmark
2019-01-29 ถึง 2019-01-29 Denmark

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/วิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมงาน the Gloabal Technology Initiative Consortium Symposium 2018
2018-11-28 ถึง 2018-12-03 Japan

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/สถานกีฬาและสุขภาพ
นาย วีรวัชร์ ทองยอดดี

เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
2018-07-12 ถึง 2018-12-15 Myanmar

อื่น ๆ
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/สถานกีฬาและสุขภาพ
นาย วีรวัชร์ ทองยอดดี

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (นักกีฬากอล์ฟ)
2018-06-09 ถึง 2018-10-09 Malaysia

อื่น ๆ
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/สถานพัฒนาคณาจารย์
Prof. Dr. Abby Cathcart

เพื่อการสร้างคณาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์การสอน และมีความเข้าใจถึงศาสตร์ด้านการสอนที่เชื่อมโยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF และ เพื่อการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พี่เลี้ยง ได้มีส่วนร่วมในการเข้าสู่การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ฝึกอบรมตามแนวคิดการจัดตั้ง ศูนย์การฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF โดยมี คณาจารย์พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมอาคารวิชาการ 2 C2-124
2018-09-17 ถึง 2018-09-21 Australia

วิทยากรบรรยาย
In Thailand

สำนักงานอธิการบดี/สถานพัฒนาคณาจารย์
Prof. Dr. Abigai Senior (PFHEA)

วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ Certificate in Learning and Teaching in Higher Education Programme (CLTHE) Module 1 : Learning and teaching in higher education ณ สถานพัฒนาคณาจารย์ มทส.
2018-09-17 ถึง 2018-09-21 Australia

วิทยากรบรรยาย
Inbound

สำนักงานอธิการบดี/สถานพัฒนาคณาจารย์
Prof. Dr. Emiko Hirose Horlon

วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ Teaching and Leaming in Higher Education in the 21st Century
2018-07-25 ถึง 2018-08-02 Japan

วิทยากรบรรยาย
Inbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] 59 [ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018