รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักงานอธิการบดี/ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี

หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Joint Ph.D in Entrepreneurship) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Southeast Asia Journal of Transformational Entrepreneurship รวมทั้งหารือแนวทางการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านวิทยาการข้อมูลกับ Coventry University
2019-02-04 ถึง 2019-02-06 United Kingdom

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี

ศึกษาแนววทางการปฏิบัติงานด้านความเป็นผู้ประกอบการ ณ Skylab, Denmark Technology University
2019-02-01 ถึง 2019-02-01 Sweden

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Gothenburg University ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานด้านความเป็นผู้ประกอบการมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2019-01-31 ถึง 2019-01-31 Sweden

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี

หารือแนวทางการดำเนินด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการกับผู้บริหาร Chalmers School of Entrepreneurship, Chalmers University of Technology
2019-01-30 ถึง 2019-01-30 Sweden

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี

ศึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการและการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Problem Based Learning (PBL) เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ ณ Aalborg University, Denmark
2019-01-29 ถึง 2019-01-29 Denmark

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ

ร่วมงานสถาปนา Shanghai University of Electric Power ครบ 67 ปี และร่วมเจรจาความร่วมมือกับ Fudan University
2018-10-24 ถึง 2018-10-27 People's Republic of China

อื่น ๆ
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/ฝ่่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา

เข้าร่วมการประชุม the third World Technology Universities Congress ณ Indian Institute of Technology Madras และ Hindustan Institute of Science and Technology
2018-11-28 ถึง 2018-12-01 India

เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/พัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี

1nd Thai-Russian Roundatble: Collaboration on Gifted Education and Research หารือความร่วมมือ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
2018-08-18 ถึง 2018-08-19

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
In Thailand

สำนักงานอธิการบดี/รองทรัพย์สินและวิสาหกิจ
ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบนิเวศ Startup ระหว่างไทยและสาธารณรัฐชิลี
2019-01-06 ถึง 2019-01-13 Chile

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักงานอธิการบดี/รองวิจัยฯ
รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา

หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Joint Ph.D in Entrepreneurship) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Southeast Asia Journal of Transformational Entrepreneurship รวมทั้งหารือแนวทางการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านวิทยาการข้อมูลกับ Coventry University
2019-02-04 ถึง 2019-02-06 United Kingdom

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58 [ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018