รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
อ. ดร. นิคม กลมเกลี้ยง คณาจารย์ SUT Faculty

เสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า เรื่อง Methanol Film on Oxygenated Graphite at Low Temperatures: Transition from a Ring to String Configurations'
2018-08-31 ถึง 2018-09-09

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. อติชาต วงศ์กอบลาภ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานเรื่อง Hysteresis Loop Study for Adsorption of Fluid in Ink-Bottle Shaped Carbon ในการประชุมวิชาการ X International Symosium Surface Heterogenelty Effects in Adsorption, Catalysis and Related Phenomena ณ Lublin
2018-08-27 ถึง 2018-08-31

Poland

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. เล็ก วันทา คณาจารย์ SUT Faculty

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-07-23 ถึง 2018-07-28

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. เล็ก วันทา คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Solution-Mediated Polymorphic Tranformation between Two Polymorphs of L-Histidine in Several Solvents ในที่ประชุมวิชาการ The 25th International Workshop on Industrial Crystallization (BIWIC 2018)
2018-05-09 ถึง 2018-07-09

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. สงบ คำค้อ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Recovery of metals from dry blast waste generated in the stainlesssteel production process ในการประชุม 2nd Global Summit on Recycling and Waste Management ณ ประเทศญี่ปุ่น
2019-07-22 ถึง 2019-07-23

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ. ดร. สุภกิจ รูปขันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Morphology of proximal tibia in thai population and correlation with current prostheses ในที่ประชุม 6th International Conference on Computational and Mathernatical Biomedical Engineering (CMBE2019) ณ ประเทศญี่ปุ่น
2019-06-10 ถึง 2019-06-12

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการ ณ ประเทศจีน
2019-04-19 ถึง 2019-04-22

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง A Prototyping of 2-DOF Robot Arm Using Feedback Control System ในการประชุม 2019The 5th International Conference on Control, Automation add Robotics (ICCAR 2019) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2562
2019-04-17 ถึง 2019-04-23

P.R. China

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. เอกรงค์ สุขจิต คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการ Improvement of the tribological behaviour of palm biodiesel via partial hyydrogrenation of unsaturated fatty acid methyl esters
2019-04-14 ถึง 2019-04-18

United Stated

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
อ. ดร. โศรฎา แข็งการ คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมประชุม TVET-CAMPUS 2nd Working Committee,2019
2019-01-09 ถึง 2019-01-12

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] 57 [ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018