รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเกษตร
ผศ. ดร. พยุงศักดิ์ จุลยุเสน ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน

2018-07-07 ถึง 2018-11-07

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเกษตร
อ. ดร. พรรษา ลิบลับ คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน

2018-07-07 ถึง 2018-11-07

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเกษตร
ผศ. คธา วาทกิจ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2018-04-11 ถึง 2018-07-11

P.R. China

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
Mr. Channakone Phoumixay นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้น ณ National Engineering Research Center for Industrial Crystallization Technology ณ มหาวิทยาลัย Tianjin University, China เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

2020-04-01 ถึง 2020-06-30

Tianjin University

China

Outbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
นาย วรเชษฐ์ เหล่าทอง นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ the Netherlands Organization for applied Scientific Research (TNO), Netherlands เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563

2020-03-02 ถึง 2020-06-19

Netherlands Organization for applied Scientific Research (TNO)

์Netherland

Outbound
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม The 9th International Conference on Manufacturing Engineering and Processes (ICMEP) เรื่อง Process design and economic evaluation of a combined extraction and reactive distillation system for purification of lactic acid from fermentation broth ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ในระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2563

2020-02-14 ถึง 2020-02-17

Elsevier

Hungary

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. อรรถพล มณีแดง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม The 2nd International Conference on Research in Science Engineering and Technology เรื่อง Preparation and Physicochemical Properties of Microporous Magnesium Oxide Using Micro Emulsion Technique ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2562

2019-11-20 ถึง 2019-11-26

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
อ. ดร. อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Process Modeling and Optimization of Natural Gass Dehydraion using Triethylene Glycol: Latin Hypercube Saplig ในที่ประชุมนานาชาติ 18th Asian Pacific Confederation on Chemical Engineering Congress ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ในะหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562

2019-09-23 ถึง 2019-09-27

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. เล็ก วันทา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม The 18th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress (APCChE 2019) เรื่อง Growth kinetic of the metastable polymorph B of L-histidine ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที วันที่ 22-28 กันยายน 2562

2019-09-22 ถึง 2019-09-28

๋Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
อ. ดร. อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย คณาจารย์ SUT Faculty


ไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพกับ Synova Power

2019-08-31 ถึง 2019-09-07

Synova Power

Netherlands

Outbound
หารือความร่วมมือ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] 57 [ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018