รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. อรรถพล มณีแดง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม The 2nd International Conference on Research in Science Engineering and Technology เรื่อง Preparation and Physicochemical Properties of Microporous Magnesium Oxide Using Micro Emulsion Technique ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2562

2019-11-20 ถึง 2019-11-26

France

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
อ. ดร. อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Process Modeling and Optimization of Natural Gass Dehydraion using Triethylene Glycol: Latin Hypercube Saplig ในที่ประชุมนานาชาติ 18th Asian Pacific Confederation on Chemical Engineering Congress ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ในะหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562

2019-09-23 ถึง 2019-09-27

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. เล็ก วันทา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม The 18th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress (APCChE 2019) เรื่อง Growth kinetic of the metastable polymorph B of L-histidine ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที วันที่ 22-28 กันยายน 2562

2019-09-22 ถึง 2019-09-28

๋Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
อ. ดร. อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย คณาจารย์ SUT Faculty


ไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพกับ Synova Power

2019-08-31 ถึง 2019-09-07

Synova Power

Netherlands

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. พนารัตน์ รัตนพานี คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Correlation of Sauter mean drop diameter and Sherwood number for packed lactic acid extraction column ในการประชุมวิชาการ the 23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering (23rd PCC&PE) ในระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2562 ณ ประทศโปแลนด์

2019-06-02 ถึง 2019-06-05

Poland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
รศ. ดร. อติชาต วงศ์กอบลาภ คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Effects of Nickel on Methane Adsorption on Porous Silica Glass using Monte Carlo Simulation” ในการประชุมนานาชาติ 13th International Conference on the Fundamentals of Adsorption ในการประชุม 13th International Conference on the Fundamentals of Adsorption ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562

2019-05-23 ถึง 2019-06-02

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. อรรถพล มณีแดง คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอบทความเรื่อง "Synergistic effects of mixed emulsifier systems in phase behaviours and trivology of microemulsion-based biofuesl from corn oil and ethanol"

2019-04-11 ถึง 2019-04-19

United States of America

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ผศ. ดร. อรรถพล มณีแดง คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชการเรื่อง Synergistic Effects of Mixed Emulsifier Systems in Phase Behaviours and Tribology of Microemulsion-based Biofuels from Corn Oil and Ethanol ในที่ประชุม Wear of Materials 2019 22nd International Conference on Wear of Materials ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2019-04-11 ถึง 2019-04-19

United States of America

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
Dr. Faizah
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร้ทางวิชาการและวัฒนธรรมกับนักศึกษาของ มทส. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Carbon nanomaterials functionalised and application ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกันระหว่างสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2019-04-03 ถึง 2019-04-03

University Putra Malaysia

Malaysia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
Dr. Mus'a
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร้ทางวิชาการและวัฒนธรรมกับนักศึกษาของ มทส. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Consequence Modelling and Anylysis of Hydrogen Release from Methyl Ester Hydrogenation Plant Using PHAST ในการประชุม The 1st Bio-Refinery Workshop and Technology Transfer ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกันระหว่างสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2019-04-03 ถึง 2019-04-03

University Putra Malaysia

Malaysia

Inbound
วิทยากรบรรยาย

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] 57 [ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018