รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

สำนักวิชา/สาขาวิชา
รายละเอียด
ระยะเวลา
mm/dd/yyyy)

ประเทศ
(ที่ไป/มาจาก)
ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ.ดร. นฤมล สิงห์ดง

ศึกษา สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
2018-09-16 ถึง 2018-09-30 France

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ.ดร. นฤมล สิงห์ดง

ปฏิบัติงานวิจัย ณ Akita University
2018-07-25 ถึง 2018-08-02 Japan

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง

ปฏิบัติงานวิจัย ณ Akita University
2018-07-25 ถึง 2018-08-02 Japan

ปฏิบัติงานวิจัย
Outbound

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง

นำเสนอผลงานร่วมกับคณาจารย์ University of Michigan จำนวน 2 เรื่องในที่ประชุม 29th International Nursing Research Congress: INNOVATIVE GLOBAL NURSING PRACTICE AND EDUCATION THROUGH RESEARCH AND EVIDENCE-BASED PRACTICE ณ โรงแรม Pan Pacific Melbourne and Crown Hotel เมือง Melbourne
2018-07-19 ถึง 2018-07-23 Australia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/การพยาบาลอนามัยชุมชน
อ.ดร. ปัทมา วาจามั่น

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Persentation) เรื่อง "Results of Enhanced VHVs to promote health behaviors to decrease stroke risk by applied SSRT focus on specific resk factors among the people who live in Nonglak Chumpong district Nakhon Ratchasima, Thealand"
2018-09-09 ถึง 2018-12-09 Czech Republic

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/การพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ. ดร. รวมพร คงกำเนิด

ศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย
2018-07-26 ถึง 2018-08-01 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อ.ดร. กชกร เพียซ้าย

นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) เรื่อง "Reliability of Five and Seven Happiness Faces Scales for Children"
2018-08-26 ถึง 2018-08-31 Indonesia

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/พยาบาลจิตเวช
พ.ต.หญิง ดร. ปิยอร วจนะทินภัทร

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) เรื่อง "Psychometric Properties of Caregiving Measures for Persons with Dementia in Thailand" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ " 24th World Nursing and Healthcare Conference 2018 "
2018-09-13 ถึง 2018-09-15 Denmark

นำเสนอผลงานทางวิชาการ
Outbound

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/พยาบาลจิตเวช
อ.ดร. ปิยอร วจนะทินภัทร

ศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย
2018-07-25 ถึง 2018-08-02 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/สำนักงานคณบดี
ผศ. ดร. รวมพร คงกำเนิด

ไปพัฒนาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Shibaura Institute of Technology
2018-12-12 ถึง 2018-12-15 Japan

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
Outbound

Total: 832 Record : 84 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018