รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อ. ดร. สำราญ สันทาลุนัย คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Dual-Band and High gain U-Shaped Antenna for Jamming the unprecedented UAV ในที่ประชมวิชาการ International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technolog (ICRIET) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

2019-05-07 ถึง 2019-05-12

Netherlands

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผศ. ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation เรื่อง 1. Rapid detection of variability and adulteration of diesel oils 2. Sensitivity Improvement for a Smartphone-Based Lageral Flow Immunoassay Reader 3. Measurement of Centeing Errors of Glass Molds and Casted Lenses for Production of Ophthalmic Lenses

2018-09-16 ถึง 2018-09-20

United States of America

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รศ. ดร. ชาญชัย ทองโสภา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral เรื่อง "Breast Cancer Detection by Using Microwave Ultra-Wideband Antenna"

2018-08-23 ถึง 2018-08-26

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผศ. ดร. ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster เรื่อง "Improvement of Electric Field Focusing for Deep Hyperthermia in Breast Cancer Treatment by Using Microwave Dielectric Heating with Curved Plate Applicator"

2018-06-11 ถึง 2018-10-11

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ. ดร. ปวีร์ ศิริรักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Genetic Algorithm with Best-Fit Heuristic Algorithm for 2D Bin Packing Problems ในที่ประชุม 4th Japan International Conference on Business, Management Studies, and Social Science ณ เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่น

2019-09-25 ถึง 2019-09-29

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ. ดร. ปภากร พิทยชวาล คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานเรื่อง A review of a machine design of chocolate extrusion based co-rotating twin screw extruder ในงาน International Conference on Informatics, Technology, and Engineering 2019 (InCITE2019)

2019-08-22 ถึง 2019-08-23

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
Prof. Dr. Hirofumu OHTSUKA
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


academic and research collaboration student and faculty exchanges, extra-curricular activities, lab visits at F6 STEM room

2019-01-30 ถึง 2019-02-01

National Institute of Technology, Kumamoto College (NITK)

Japan

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
Prof. Dr. Yasuyuki SHIMADA
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


Academic Collaboration, student-staffs exchanges, lab visits at F6, STEM room , coordinator by Dr.Nara Samattapapong

2019-01-30 ถึง 2019-02-01

National Institute of Technology, Kumamoto College (NITK)

Japan

Inbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
อ. ดร. นรา สมัตถภาพงศ์ ผู้บริหาร SUT Executives


ไปหารือความร่วมมือทางวิชาประกอบด้วยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข้อมูลเบื้องต้นด้านความเป็นสากลของ มทส. การกำหนดเป้าหมายจากผลการประชุม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรร่วมปริญญา/สองปริญญา (Double Degree Program) และส่งเสริมเรื่อง Student Mobility ของทั้งสองสถาบัน ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบัน Course mapping ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2018-09-17 ถึง 2018-09-20

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Indonesia

Outbound
หารือความร่วมมือ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ. ดร. ปวีร์ ศิริรักษ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอบทความ เรื่อง Heuristic Approaches for Two-Dimensional Bin Packing Problems in Building Material Transportations ในการประชุมวิชาการ 7th International Conference on Mechanics and Industrial Engineering

2018-08-13 ถึง 2018-08-20

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018