รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผศ. ดร. พัชรินทร์ ราโช คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Hardness Removal by Modified Starch Combined with an Ultrafiltration System ในการประชุมนานาชาติ The 5th International Conference of Biotechnology, Environment and Engineering Sciences 2019 (ICBE5) ณ เมือง Stockholm, ประเทศสวีเดน ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2562

2019-09-26 ถึง 2019-09-27

Scientific Researchers Organization

Sweden

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Miss Chau Ngoc Tran นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม The 1st ASEA UNINET Students Week 2019 ณ Universitas Indonesia ในระหว่างวันที่ 18-31 สิงหาคม 2562

2019-08-18 ถึง 2019-08-31

University of Indonesia

Indonesia

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นางสาว สุดา ไวว่อง นักศึกษา มทส. SUT Student


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Modified waste textile for heave metals ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 The 6th International Conference on Energy and Environment Research at The University of Aveiro, Portuguese Republic from 22-25 July 2019

2019-07-22 ถึง 2019-07-25

The University of Aveiro

Portugal

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นางสาว อภิญญา พงศ์อัมพรนารา นักศึกษา มทส. SUT Student


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Biogas Production from Modified Tapioca Starch Wastewater ในงาน 2019 The 6th International Conference on Energy and Environment Research at The University of Aveiro, Portuguese Republic from 22-25 July 2019

2019-07-22 ถึง 2019-07-25

The University of Aveiro

Portugal

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผศ. ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานเรื่อง Chlorination for anti-clogging in drip irrigation emitters using reclaimed water: A case study in SUT ในที่ประชุมวิชาการ 12th IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse Overcoming Water Stress by Water Reclamation and Reuse

2019-06-16 ถึง 2019-06-20

Germany

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Miss Chan Ngoc Tran นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไป participate in the short course "River Basin Modelling" ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2562

2019-04-01 ถึง 2019-04-18

Netherlands

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นางสาว นารี กลิ่นกลาง พนักงาน SUT Staff


เข้าร่วมกิจกรรม Global PBL@SIT,Japan

2018-12-11 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อ. ดร. ฉัตรเพชร ยศพล คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมโครงการโครงการ Bussiness Brotherhood และ Startup Thailand League

2018-11-19 ถึง 2018-11-25

South Korea

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อ. ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Preparation of Visible Light Responsive Photocatalyst from Titanium Dioxide Nanotuber Modified with Antimony Trisulfide"

2018-08-09 ถึง 2018-09-30

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นาย วีระชน ประวัง นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology

2018-04-01 ถึง 2018-07-31

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ] 54 [ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018