รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
นาย ธเนศพล เพ็งคุ่ย นักศึกษา มทส. SUT Student


เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ GTI Consortium โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Global Project-Based-Learning (gPBL) 2019 จำนวน 5 คน ได้แก่ นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ Mr. Bundam Ro นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3.นางสาวบุษยามาศ คะเรารัมย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นายธเนศพล เพ็งคุ่ย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

2019-12-11 ถึง 2019-12-21

Shibaura Institute of Technology

Japan

Outbound
ค่ายนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมพอลิเมอร์
ผศ. ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ ผู้บริหาร SUT Executives


เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน

2018-07-07 ถึง 2018-11-07

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมพอลิเมอร์
รศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน

2018-07-07 ถึง 2018-11-07

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
นาย ดุริยะเทพ พันธุ์วิเศษ นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Nagaoka University of Technology, Japan

2019-03-01 ถึง 2019-05-29

Nagaoka University of Technology

Japan

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผศ. ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม ISER International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM-2020) เรื่อง Treatment of Silk Production wastewater by using Electrocoagulation ณ ประเทศนิวซีแลนด์ จัดโดย The International Society for Engineers and Researchers (ISER) ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2563

2020-05-05 ถึง 2020-05-06

The International Society for Engineers and Researchers (ISER)

New Zealand

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Mr. Tran Ngoc Chau นักศึกษา มทส. SUT Student


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม 1st Asia Pacific SDEWES Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Gold Coast, Australia หัวข้อ Water Quality Simulation and dissolved oxygen change Scenarios in Lam Taklong River (Thailand)

2020-04-06 ถึง 2020-04-09

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Miss Chau Ngoc Tran นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้น Water Resources Assessment and Modelling at IHE Delft Institute for Water Education, Netherlands from March2nd-20th, 2020 by The Orange Knowledge Programme Scholarship (OKP), funded by the Netherlands

2020-03-02 ถึง 2020-03-20

IHE Delft Institute for Water Education,

Netherlands

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รศ. ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม 11th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD 2020) เรื่อง Enhancement of Performance and Biodegradability Kinetics of Aerobic-Anaerobic slude digestion 2020 จัดโดย CBEES ณ February 10-12, 2020 in Barcelona, Spain

2020-02-10 ถึง 2020-02-12

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผศ. ดร. พัชรินทร์ ราโช คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Hardness Removal by Modified Starch Combined with an Ultrafiltration System ในการประชุมนานาชาติ The 5th International Conference of Biotechnology, Environment and Engineering Sciences 2019 (ICBE5) ณ เมือง Stockholm, ประเทศสวีเดน ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2562

2019-09-26 ถึง 2019-09-27

Scientific Researchers Organization

Sweden

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Miss Chau Ngoc Tran นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม The 1st ASEA UNINET Students Week 2019 ณ Universitas Indonesia ในระหว่างวันที่ 18-31 สิงหาคม 2562

2019-08-18 ถึง 2019-08-31

University of Indonesia

Indonesia

Outbound
เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018