รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Miss Chan Ngoc Tran นักศึกษา มทส. SUT Student

เดินทางไป participate in the short course "River Basin Modelling" ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2562
2019-04-01 ถึง 2019-04-18

Natherland

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นางสาว นารี กลิ่นกลาง พนักงาน SUT Staff

เข้าร่วมกิจกรรม Global PBL@SIT,Japan
2018-12-11 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อ. ดร. ฉัตรเพชร ยศพล คณาจารย์ SUT Faculty

เข้าร่วมโครงการโครงการ Bussiness Brotherhood และ Startup Thailand League
2018-11-19 ถึง 2018-11-25

South Korea

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อ. ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Preparation of Visible Light Responsive Photocatalyst from Titanium Dioxide Nanotuber Modified with Antimony Trisulfide"
2018-08-09 ถึง 2018-09-30

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นาย วีระชน ประวัง นักศึกษา มทส. SUT Student

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อ. ดร. ฉัตรเพชร ยศพล คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker
0000-00-00 ถึง 0000-00-00

Indonesia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอากาศยาน
นาย ณัฐพล ถุงเป้า นักศึกษา มทส. SUT Student

เดินทางไปแลกเปลี่ยนในภาควิชา Computer Science and Engineering ณ Korea University of Technology and Education
2019-02-28 ถึง 2019-06-21

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อ. ดร. สำราญ สันทาลุนัย คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Dual-Band and High gain U-Shaped Antenna for Jamming the unprecedented UAV ในที่ประชมวิชาการ International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technolog (ICRIET) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
2019-05-07 ถึง 2019-05-12

Natherland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผศ. ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation เรื่อง 1. Rapid detection of variability and adulteration of diesel oils 2. Sensitivity Improvement for a Smartphone-Based Lageral Flow Immunoassay Reader 3. Measurement of Centeing Errors of Glass Molds and Casted Lenses for Production of Ophthalmic Lenses
2018-09-16 ถึง 2018-09-20

United Stated

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รศ. ดร. ชาญชัย ทองโสภา คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral เรื่อง "Breast Cancer Detection by Using Microwave Ultra-Wideband Antenna"
2018-08-23 ถึง 2018-08-26

Australia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018