รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ. ดร. ศรัญญา กาญจนวัฒนา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม 9th International Conference on Information and Electronics Engineering (ICIEE2020) หัวข้อ A Novel automatic Method for Cassava Disease Classification using Deep Learning ณ Tokyo University of Science, Tokyo, Japan

2020-02-22 ถึง 2020-02-24

Tokyo University of Science

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Miss Panchalee Praneetpholkrang
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยในห้วข้อ Evacuation Shelter Allocation Mode in Humanitarian Logistics for Disaster Response ในที่ปรึกษาของ อ. ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562

2019-10-01 ถึง 2019-12-30

Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)

Thailand Japan

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ. ดร. กิตติศักดิ์ เกิดประสพ คณาจารย์ SUT Faculty


ไปเสนอผลงานวิจัย เรื่อง The use of Spaceborne and Oceanic sensors to model Dengue incidence in the Outbreak Surveillance System ในที่ประชุม The 19th International Conference on computational Science and its Applications (ICCSA 2019) ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562

2019-06-30 ถึง 2019-07-05

Russia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ. ดร. นิตยา เกิดประสพ คณาจารย์ SUT Faculty


ไปเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Anomaly Detection with Machine learning technique to support smart logistics ในที่ประชุม The 19th International Conference on computational Science and its Applications (ICCSA 2019) ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนารยน - 5 กรกฎาคม 2562

2019-06-30 ถึง 2019-07-05

Russia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย อิสมันต์ แสงบำรุง นักศึกษา มทส. SUT Student


เดินทางไปแลกเปลี่ยนในภาควิชา Computer Science and Engineering ณ Korea University of Technology and Education

2019-02-28 ถึง 2019-06-21

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ. ดร. นันทวุฒิ คะอังกุ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Colorectal Cancer Histology Image Classification Using Stacked Ensembles"

2019-02-26 ถึง 2019-03-02

Myanmar

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ. ดร. กิตติศักดิ์ เกิดประสพ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Demand Order Forecasting with Machine Learning and Statistical Techniques on Small and Big Data"

2018-11-12 ถึง 2018-11-16

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ. ดร. นิตยา เกิดประสพ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Probabilistic Reasoning Approach to Analyze Preferences of Gamers"

2018-11-12 ถึง 2018-11-16

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ. ดร. ศรัญญา กาญจนวัฒนา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Ontology of Academic Sentence Dependencies for a Verb Choice Suggestion" ในที่ประชุมวิชาการ 13th International Conference on Digital Information Management (ICIDM 2018) ณ กรุงเบอร์ลิน

2018-09-24 ถึง 2018-09-26

Germany

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ. ดร. กิตติศักดิ์ เกิดประสพ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Modeling Method for Temperature Anomaly Analysis"

2018-09-17 ถึง 2018-09-21

Spain

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1671 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018