รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
ผศ. ดร. สัจจากาจ จอมโนนเขวา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมนานาชาติ 2020 The 9th International Conference on informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 2020) เรื่อง Application of Artificial Neural Networks for forecasting the Number of Road Accidents in Thailand ณ Hotel Casa Amsterdam

2020-03-13 ถึง 2020-03-16

์Netherland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
อ. ดร. ณัฐภรณ์ เจริญธรรม คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 24th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies ในหัวข้อ USING HDPE AND PET RECYCLEED PLASTIC FOR STONE MASTIC ASPHALT PAVEMENT ในรูปแบบ Oral ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong)

2019-12-14 ถึง 2019-12-16

็Hong Kong

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
ศ. ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมอบรม เรื่อง Accident Investigation and Accident Analysis Workshop จาก VicRoads และ Safe System Solutions Pty Ltd, ณ. Melbourne ประเทศ ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 12nd - 16th สิงหาคม 2562 โดยงบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2019-08-11 ถึง 2019-08-17

Safe System Solutions Pty Ltd

Australia

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
ผศ. ดร. สัจจากาจ จอมโนนเขวา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oralในหัวข้อ Understanding relationship among bus safety factors, overall satisfaction and revisit intentiion of foreign tourists travelling in Thailand ในที่ประชุม IJAS Academic Conference ซึ่งจัดโดย Central Connecticut State University ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562 ณ กรุงปราก สาธารรัฐเช็ก

2019-04-22 ถึง 2019-04-27

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
ผศ. ดร. รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง APPLICATION OF GOOGLE MAPS TO ESTIMATE QUEUE LENGTH AT SIGNALIZED INTERSECTION และท่องเที่ยว

2019-03-12 ถึง 2019-03-20

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
อ. ดร. สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง CUSTOMER READINESS USING E-COMMERCE FOR SMALL SMES IN THAILAND และท่องเที่ยว

2019-03-12 ถึง 2019-03-20

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
รศ. ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานเรื่อง Modeling of Accident Severity of Rear-end Collision for Thai highway ในการประชุมวิชาการ IJAS Academic Conference ณ Budapest

2018-07-23 ถึง 2018-07-28

Hungary

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
นาย วงศกร สุขแสง นักศึกษา มทส. SUT Student


นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology

2018-04-01 ถึง 2018-07-31

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ. ดร. ศรัญญา กาญจนวัฒนา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม 9th International Conference on Information and Electronics Engineering (ICIEE2020) หัวข้อ A Novel automatic Method for Cassava Disease Classification using Deep Learning ณ Tokyo University of Science, Tokyo, Japan

2020-02-22 ถึง 2020-02-24

Tokyo University of Science

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Miss Panchalee Praneetpholkrang
นักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student


เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยในห้วข้อ Evacuation Shelter Allocation Mode in Humanitarian Logistics for Disaster Response ในที่ปรึกษาของ อ. ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562

2019-10-01 ถึง 2019-12-30

Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)

Thailand Japan

Inbound
ปฏิบัติงานวิจัย

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018