รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. จันทร์จิรา อภิรักษ์เมธาวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2018-07-23 ถึง 2018-07-28

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับบ.เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จก.

2018-06-07 ถึง 2018-07-16

United States of America

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการเกษตร
Assoc. Prof. Dr. Tofael Ahamed
อาจารย์ Lecturer


บรรยายพิเศษในหัวข้อ Smart Automation and Deep Learning Information System to Adapt Precision Agricultural Technologies in Asian Countries ผ่านระบบ Zoom ในที่การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติครั้งที่ 13 และระดับชาติครั้งที่ 21

2020-07-30 ถึง 2020-07-30

University of Tsukuba Suranaree University of Technology

Thailand Japan

In Thailand
วิทยากรบรรยาย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการเกษตร
ผศ. ดร. เทวรัตน์ ตรีอำนรรค คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม The 7th Annual Conference on Engineering and Information Technology เรื่อง Mass Modeling of Longan (Dimocarpus logan) Fruit with Some Physical Attributes ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2563 ณ International House, Osaka, Japan

2020-03-24 ถึง 2020-03-26

International House

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการเกษตร
Prof. Dr. Lilik Sutiarso
อาจารย์ Lecturer


บรรยายพิเศษในหัวข้อ Bio-Circular-Green (BCG) Economy Concept based Model Development of Agri-Environทental Techno Park in Indonesia ผ่านระบบ Zoom ในที่การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติครั้งที่ 13 และระดับชาติครั้งที่ 21

0000-00-00 ถึง 0000-00-00

Suranaree University of Technology

Thailand

In Thailand

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
ผศ. ดร. สัจจากาจ จอมโนนเขวา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมนานาชาติ 2020 The 9th International Conference on informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 2020) เรื่อง Application of Artificial Neural Networks for forecasting the Number of Road Accidents in Thailand ณ Hotel Casa Amsterdam

2020-03-13 ถึง 2020-03-16

์Netherland

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
อ. ดร. ณัฐภรณ์ เจริญธรรม คณาจารย์ SUT Faculty


เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 24th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies ในหัวข้อ USING HDPE AND PET RECYCLEED PLASTIC FOR STONE MASTIC ASPHALT PAVEMENT ในรูปแบบ Oral ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong)

2019-12-14 ถึง 2019-12-16

็Hong Kong

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
ศ. ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมอบรม เรื่อง Accident Investigation and Accident Analysis Workshop จาก VicRoads และ Safe System Solutions Pty Ltd, ณ. Melbourne ประเทศ ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 12nd - 16th สิงหาคม 2562 โดยงบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2019-08-11 ถึง 2019-08-17

Safe System Solutions Pty Ltd

Australia

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
ผศ. ดร. สัจจากาจ จอมโนนเขวา คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oralในหัวข้อ Understanding relationship among bus safety factors, overall satisfaction and revisit intentiion of foreign tourists travelling in Thailand ในที่ประชุม IJAS Academic Conference ซึ่งจัดโดย Central Connecticut State University ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562 ณ กรุงปราก สาธารรัฐเช็ก

2019-04-22 ถึง 2019-04-27

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
ผศ. ดร. รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง APPLICATION OF GOOGLE MAPS TO ESTIMATE QUEUE LENGTH AT SIGNALIZED INTERSECTION และท่องเที่ยว

2019-03-12 ถึง 2019-03-20

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018