รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. จันทร์จิรา อภิรักษ์เมธาวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
2018-07-23 ถึง 2018-07-28

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด คณาจารย์ SUT Faculty

ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับบ.เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จก.
2018-06-07 ถึง 2018-07-16

United Stated

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
ผศ. ดร. สัจจากาจ จอมโนนเขวา คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oralในหัวข้อ Understanding relationship among bus safety factors, overall satisfaction and revisit intentiion of foreign tourists travelling in Thailand ในที่ประชุม IJAS Academic Conference ซึ่งจัดโดย Central Connecticut State University ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562 ณ กรุงปราก สาธารรัฐเช็ก
2019-04-22 ถึง 2019-04-27

Czech Republic

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
ผศ. ดร. รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง APPLICATION OF GOOGLE MAPS TO ESTIMATE QUEUE LENGTH AT SIGNALIZED INTERSECTION และท่องเที่ยว
2019-03-12 ถึง 2019-03-20

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
อ. ดร. สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์ คณาจารย์ SUT Faculty

ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง CUSTOMER READINESS USING E-COMMERCE FOR SMALL SMES IN THAILAND และท่องเที่ยว
2019-03-12 ถึง 2019-03-20

Vietnam

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
รศ. ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห์ คณาจารย์ SUT Faculty

นำเสนอผลงานเรื่อง Modeling of Accident Severity of Rear-end Collision for Thai highway ในการประชุมวิชาการ IJAS Academic Conference ณ Budapest
2018-07-23 ถึง 2018-07-28

Hungary

outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
นาย วงศกร สุขแสง นักศึกษา มทส. SUT Student

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shibaura Institute of Technology
2018-04-01 ถึง 2018-07-31

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ. ดร. กิตติศักดิ์ เกิดประสพ คณาจารย์ SUT Faculty

ไปเสนอผลงานวิจัย เรื่อง The use of Spaceborne and Oceanic sensors to model Dengue incidence in the Outbreak Surveillance System ในที่ประชุม The 19th International Conference on computational Science and its Applications (ICCSA 2019) ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562
2019-06-30 ถึง 2019-07-05

Russia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ. ดร. นิตยา เกิดประสพ คณาจารย์ SUT Faculty

ไปเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Anomaly Detection with Machine learning technique to support smart logistics ในที่ประชุม The 19th International Conference on computational Science and its Applications (ICCSA 2019) ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนารยน - 5 กรกฎาคม 2562
2019-06-30 ถึง 2019-07-05

Russia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย อิสมันต์ แสงบำรุง นักศึกษา มทส. SUT Student

เดินทางไปแลกเปลี่ยนในภาควิชา Computer Science and Engineering ณ Korea University of Technology and Education
2019-02-28 ถึง 2019-06-21

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

Total: 1317 Record : 132 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018