รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ A Study of Magnetoresistance Degradation in the Head Assembly Process และ Desigen of Machine Vision System for Sugarcane Buds or Rings Detection

2019-03-02 ถึง 2019-03-04

United Kingdom

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. จันทร์จิรา อภิรักษ์เมธาวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอบทความชื่อ The Study of Particle Size of Recycled Melamine Waste on Compressive Strength of Lightweight Concrete

2019-02-19 ถึง 2019-02-23

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. จันทร์จิรา อภิรักษ์เมธาวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการเรือง The Study of article Size of Recycled Melamine Waste on Compressive Strength of Lightweight Concrete ในที่ประชุม International Congress on Recent Advances in Sciences and Technology (ICORAST)

2019-02-19 ถึง 2019-02-23

Malaysia

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. ดร. จิตติมา วระกุล คณาจารย์ SUT Faculty


เข้าร่วมประชุม TVET-CAMPUS 2nd Working Committee,2019

2019-01-09 ถึง 2019-01-12

Korea University of Technology and Education

South Korea

Outbound
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
นางสาว ปิยธิดา ปัญหาราช พนักงาน SUT Staff


เข้าร่วมกิจกรรม Global PBL@SIT,Japan

2018-12-05 ถึง 2018-12-15

Shibaura Institute of Technology (SIT)

Japan

Outbound
เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม ศึกษาดูงานพัฒนาความร่วมมือทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย พร้อมทั้งหารือกิจกรรมนานาชาติ

2018-09-18 ถึง 2018-09-22

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม ดูงาน Automechanica 2018

2018-08-09 ถึง 2018-09-28

Germany

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. จันทร์จิรา อภิรักษ์เมธาวงศ์ คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

2018-07-23 ถึง 2018-07-28

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
อ. ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด คณาจารย์ SUT Faculty


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับบ.เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จก.

2018-06-07 ถึง 2018-07-16

United States of America

Outbound
ศึกษาดูงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการเกษตร
ผศ. ดร. เทวรัตน์ ตรีอำนรรค คณาจารย์ SUT Faculty


นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม The 7th Annual Conference on Engineering and Information Technology เรื่อง Mass Modeling of Longan (Dimocarpus logan) Fruit with Some Physical Attributes ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2563 ณ International House, Osaka, Japan

2020-03-24 ถึง 2020-03-26

International House

Japan

Outbound
นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Total: 1668 Record : 167 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018