รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมนานาชาติประจำปีการศึกษา 2561-2562
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแสดงกิจรรมตามหน่วยงาน

Search:

หน่วยงาน
สาขาวิชา/ฝ่าย
รายละเอียด
ระยะเวลา
yyyy/mm/dd)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศ

ประเภทกิจกรรม
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
Dr. Zhu Qinfu
อาคันตุกะเยือน Visitor


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทส. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก China National Nuclear Corporation และ China Institute of Atomic Energy จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย Mr. Shen Lixin,deputy director general, department of business development & international cooperation, China National Nuclear Corporation (CNNC), Mr. Huang Lei,deputy division director, department of business development & international cooperation, China National Nuclear Corporation (CNNC), Dr. Zhu Qinfu Deputy division director, Department of Reactor Engineering Research and Design, China Institute of Atomic Energy – CIAE and Dr. Peng Dan, China Institute of Atomic Energy – CIAE เดินทางมาเยือนและหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโบรอนจับยึดนิวตรอน เพื่อตอบสนองต่อโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน และหลังจากเสร็จสิ้นการหารือได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)

2020-01-07 ถึง 2020-01-07

China Institute of Atomic Energy Suranaree University of Technology

Thailand China

Inbound
หารือความร่วมมือ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
-
Prof. Dr. Saverio Altieri
อาคันตุกะเยือน Visitor


อบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค Boron Neutron Capture Therapy เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานของโครงการฯ คณาจารย์ และนักศึกษาผู้สนใจ โดยมี อ.ดร. นวลวรรณ สงวนศักดิ์ หัวหน้าโครงการเป็นผู้ประสานงาน

2018-09-02 ถึง 2018-09-08

University of Pavia และ National Institute for Nuclear Physics (INFN) ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน

ไทย อิตาลี

Inbound
วิทยากรบรรยาย

เทคโนธานี
ผศ. ดร. ปภากร พิทยชวาล ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม เข้าร่วมงาน 2019 Smart City Summit & Expo

2019-03-25 ถึง 2019-03-28

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

เทคโนธานี
สนง.บ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
นาย อิสระภาพ ภาษาดี พนักงาน SUT Staff


สร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูปและ Bio & Medical Industries” เป็นโครงการที่ทาง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ แต่ละพื้นที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เปิดโลกทัศน์ SME เห็นพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่ทันสมัยนวัตกรรมใหม่ๆของคู่แข่งที่มาจากทั่วโลกในงาน Foodex Japan 2019

2019-03-04 ถึง 2019-03-08

Japan

Outbound
ศึกษาดูงาน

เทคโนธานี
สนง.บ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
นาย อิสระภาพ ภาษาดี พนักงาน SUT Staff


Suranaree University of Technology, Thailand. participate the Be Young! Beyond! Startup Boot camp, Taipei ณ NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TAIWAN ในระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2561

2018-07-07 ถึง 2018-07-15

National Taiwan University of Science and Technology

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

เทคโนธานี
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
ผศ. ดร. สุดารัตน์ ขวัญอ่อน ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม เข้าร่วมงาน 2019 Smart City Summit & Expo

2019-05-25 ถึง 2019-06-02

Taiwan

Outbound
ศึกษาดูงาน

เทคโนธานี
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
Mr. PJ Budler
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


-กรรมการตัดสินการประกวดโคนม มทส. ในงานเกษตรสุรนารี 62 -เป็นวิทยากร ในกิจกรรม อบรม หลักสูตร กรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้อชาวไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2019-01-11 ถึง 2019-01-14

American Brahman Breeders Association (ABBA)

United States of America

Inbound
วิทยากรบรรยาย

เทคโนธานี
สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
ผศ. ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม ผู้บริหาร SUT Executives


ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์กด้วยงบวิสาหกิจ

2018-12-02 ถึง 2018-12-08

Denmark

Outbound
ศึกษาดูงาน

เทคโนธานี
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Prof. Dr. Lan Connerton
อาจารย์แลกเปลี่ยน Lecturer exchange


เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมนานาชาติ Foods for better Health ในหัวขอช้อ Pre-biotic galacto-oligosaccharides feed enhance animal health, production and food safety ณ สุรสัมมนาคาร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

2019-06-17 ถึง 2019-06-17

University of Nottingham

United Kingdom

Inbound
วิทยากรบรรยาย

เทคโนธานี
เทคโนธานี
ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้บริหาร SUT Executives


ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหารือทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านการให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ และการดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร

2018-09-17 ถึง 2018-09-23

Netherlands

Outbound
ศึกษาดูงาน

Total: 1676 Record : 168 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] Next>>  

 

This site is best viewed in Mozilla Firefox
created on 20 September 2018